Predšolska vzgoja

07. 8. 2015

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev in jih obiskujejo do vstopa v osnovno šolo. Vključitev otrok v predšolsko vzgojo ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

Temeljne naloge vrtcev so:

 • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
 • izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter
 • ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.

Predpisi

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja.

Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih (naloga vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu ipd.).

Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Javni in zasebni vrtci

V zakonodaji je dana pravna osnova za ustanavljanje javnih in zasebnih vrtcev. Ustanoviteljica javnega vrtca je občina, zasebni vrtec pa lahko ustanovijo domače in tuje pravne ali fizične osebe. Ko je vrtec kot pravna oseba vpisana v sodni register, se Kurikulum za vrtce izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo. Predlog za vpis v razvid vloži lokalna skupnost – ustanoviteljica javnega vrtca oziroma javni vrtec, v primeru zasebnih vrtcev pa zasebni vrtec sam.

Javni vrtci

Izvajajo javno veljavni program, ki je Kurikulum za vrtce - potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999.

Zasebni vrtci

Zasebni vrtci se v primerjavi z javnimi razlikujejo tudi po programih. Program zasebnega vrtca določi ustanovitelj vrtca na podlagi 13. člena Zakona o vrtcih, pri tem pa se lahko odloči tudi za program javnih vrtcev. Pred začetkom izvajanja programa mora zasebni vrtec pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Zasebnim vrtcem, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno), da Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program priznalo ustrezno mednarodno združenje.

Zasebni vrtec lahko tako kot javni vrtec začne opravljati dejavnost šele po vpisu v razvid pri ministrstvu. Za vpis v razvid je treba izkazati izpolnjevanje pogojev, predpisanih za strokovne delavce, prostor in opremo. Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije (73.-77. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • če izvajajo najmanj poldnevni program,
 • če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok,
 • če imajo zaposlene oz. drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in
 • če so dostopni vsem otrokom (34. člen Zakona o vrtcih).

Programi:

 • javnih vrtcev
  • program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce
 • zasebnih vrtcev
  • programi po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno)
  • o drugi programi

Program javnih vrtcev

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE/ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA/NIVOJI IZOBRAŽEVANJA IN OPISI lahko najdete:

 • Kurikulum za vrtce
 • Navodila za izvajanje kurikula za oddelke otrok Romov
 • Navodila za izvajanje kurikula za vrtce na dvojezičnem področju
 • Navodila za izvajanje kurikula za otroke s posebnimi potrebami
 • Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke
 • Dodatek h Kurikulu za vrtce za otroke Romov
 • Dodatek h Kurikulu za delo na dvojezičnih področjih
 • Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami

{phocadownload view=category|id=14|target=s}

Otroci s posebnimi potrebami

Usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o vrtcih otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske z dodatno strokovno pomočjo (otroci, ki so integrirani) ali prilagojene programe (razvojni oddelki). Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodijo Organizacijske enote Zavoda RS za šolstvo.

Izbira vrtca in programa

Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter različnimi programi. To pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega oziroma začasnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna, ampak lahko izberejo katerikoli vrtec v katerikoli občini. Starši lahko izbirajo tudi med različnimi programi, ki jih izvaja vrtec. Predstavljeni so v publikacijah vrtca, kot določa Pravilnik o publikaciji vrtca.

Vrste programov

Vrtci lahko ponudijo različne programe - glede na trajanje programov in organizacijo.

Dnevni in poldnevni program
Dnevni program traja od 6-9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja od 4-6 ur - poteka lahko dopoldne, popoldne ali izmenično.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Krajši program
Krajši program traja od 240-720 ur na leto. Namenjeni so otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.

Vzgojno-varstvena družina
Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.

Pogoja za organiziranje vzgojno-varstvene družine sta:

 • potreba in interes staršev in
 • premajhno število prostih mest v javnem vrtcu.

Število otrok v oddelku in hkratna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice

Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih.

Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost:

 • v oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta starosti,
 • v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo.

Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na to, ali so oddelki:

 • starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci - v razponu enega leta),
 • starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega obdobja, npr. otroci, stari od 1 do 3 let),
 • kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij), npr. otroci, stari od 2 do 6 let.

V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključeno:

 • v starostno homogen oddelek največ 12 otrok in
 • v starostno heterogeni oddelek največ 10 otrok.

V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključeno:

 • v starostno homogeni oddelek 3. do 4. letnih otrok največ 17 otrok in
 • v starostno homogeni oddelek 4. do 5. in 5. do 6. letnih otrok največ 22 otrok ter v starostno heterogeni oddelek največ 19 otrok. V starostno kombinirani oddelek je vključeno največ 17 otrok, od tega je lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja.

Občina – ustanoviteljica vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se predpisano največje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.

V oddelku dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja morata biti vsaj šest ur na dan hkrati prisotni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, v oddelku za otroke drugega pa vsaj štiri ure, v oddelkih poldnevnega programa pa tri ure za otroke 1. starostnega obdobja in dve uri za otroke 2. starostnega obdobja.

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljem sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Pomembno je tudi, da vrtec staršem zagotovi postopno uvajanje otroka v vrtec.

V vrtcu deluje svet staršev: starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, trije predstavniki sveta staršev pa so člani sveta vrtca.

Strokovni delavci

V oddelku vrtca delata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. V vrtcu so tudi svetovalni delavci, organizator prehrane, organizator zdravstveno-higienskega režima, lahko pa tudi drugi strokovni delavci. Naloga svetovalnih delavcev je svetovalno delo z otroki (individualno in v skupini), svetovalno in posvetovalno delo s starši in s strokovnimi delavci vrtca ter sodelovanje pri organizaciji in načrtovanju dela vrtca. Poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca je ravnatelj. Zahtevane pogoje za strokovne delavce predpisuje 40. člen Zakona o vrtcih in 92. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Nadzor nad delom vrtcev

Nadzor nad delom vrtcev, ki vključuje nadzor nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, opravljanje predšolske vzgoje v vrtcih in namensko porabo javnih sredstev izvaja Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Starši, skrbniki ali rejniki otroka, v vrtcu pa svet staršev ali zaposleni delavci, lahko o nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo, da se v vrtcu opravi izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo, in ukrepih, če to zahtevajo.

Vpis in plačilo

Vpis v vrtec

Javni vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo oz. podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. Te podatke so vrtci dolžni posredovati tudi pristojnemu ministrstvu, ki je oblikovalo posebno informacijsko točko, namenjeno zainteresirani javnosti. Starši imajo tako z enega mesta vpogled v vse vrtce, ki delujejo na območju posamezne občine (javne in zasebne), v stanje njihovih kapacitet in v cene programov vrtcev. Za točnost podatkov odgovarjajo vrtci.

Starši otroka vpišejo tako, da oddajo vlogo v želeni vrtec in z vrtcem podpišejo pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih. Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev oz. ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtci so dolžni najmanj 1-krat letno objaviti javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red, tako da razvrsti vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Plačilo staršev za vrtec

Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo izdali pristojni center za socialno delo (CSD). Odločbo izda CSD s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge, zato je priporočeno, da starši takoj ob podpisu pogodbe z vrtcem zaprosijo CSD za izdajo odločbe. Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico.

Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za otroke.

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca.

Poslovni čas

Glede na potrebe staršev svet vrtca vsako leto določi poslovni čas. Poslovni čas vrtcev traja v večini primerov od deset do enajst ur. Najpogostejši poslovni čas vrtcev je med 5.30 ali 6.00 in 16.00 ali 16.30. Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in v letu, nekateri pa opravljajo tudi dežurstva ob sobotah.

Nazaj