Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (velja od 21. 10. 2017)

22. 11. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

V Uradnem listu RS, št. 55/2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela – ZID-1A, ki je pričel veljati 21. oktobra 2017.

Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile inšpekciji dela učinkovitejše delo, saj vsebuje nove možnosti ukrepanja inšpektorja. Bistvena novost namreč je, da lahko inšpektor za delo odredi delodajalcu, da mora z določeno osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa navedeni ukrep velja samo v točno določenih primerih, ki jih določa zakon. Gre namreč za primere, ko pri delodajalcu delajo delavci, s katerimi nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ampak opravljajo delo na drugačni pravni podlagi, obstajajo pa elementi delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1 (na primer delo na podlagi s. p., čeprav delavci opravljajo delo v prostorih delodajalca, po njegovih navodilih in z njegovimi sredstvi ter izključno za njega).

Sprememba zakona omogoča tudi sodno uveljavljanja pravic, saj lahko oseba, na katero se ukrep inšpektorja nanaša in ji ni bila vročena pogodba o zaposlitvi, v roku 30 dni od dneva, ko je izvedela za kršitev te pravice, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Tako je dopolnjen 18. člen veljavnega zakona (v nadaljevanju ZID-1), ki ureja možnost prepovedne odločbe in določa, da lahko inšpektor z odločbo prepove zavezancu opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:

 • da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa, kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delovnem procesu,
 • da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev,
 • da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in zdravo delo,
 • da mu je zavezanec ali odgovorna oseba zavezanca onemogočila inšpekcijski pregled.

Dopolnitev zakona določa še dodaten razlog, in sicer:

 • da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Prav tako je dopolnjen 19. člen ZID-1, ki ureja prepovedno odločbo in določa, da inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi:

 • neposredno nevarnost za življenje delavcev,
 • da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi, ki urejajo zaposlovanje tujcev,
 • da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in trg dela, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, ki urejajo trg dela,
 • zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo,
 • delo otrok, mlajših od 15 let starosti, v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok,
 • opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Upoštevaje navedene primere so v 19. členu dodani novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki določajo:

 • V primeru, ko gre za opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja, inšpektor v odločbi hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Oseba, na katero se nanaša prepoved, sklene pogodbo o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni po prejemu pisne pogodbe o zaposlitvi.
 • Pisna pogodba o zaposlitvi, ki jo mora zavezanec v inšpekcijskem postopku izročiti osebi, za katero je inšpektor ugotovil, da je opravljala delo na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja, mora biti ustrezna ugotovljenemu dejanskemu stanju, kot izhaja iz odločbe inšpektorja, upoštevaje plačilo za delo vsaj v višini, ki je primerljiva za vrsto, obseg in kakovost dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo zavezanca, ter obveznosti plačila davkov in prispevkov.
 • Oseba, ki ji ni bila vročena pogodba o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja, lahko v roku 30 dni od poteka roka oziroma od dneva, ko je izvedela za kršitev te pravice, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
 • Oseba, ki ji je bila vročena pogodba o zaposlitvi, ki ne ustreza ugotovljenemu dejanskemu stanju, ki izhaja iz odločbe inšpektorja, ne upošteva plačila za delo vsaj v višini, ki je primerljiva za vrsto, obseg in kakovost dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo zavezanca ter obveznosti plačila davkov in prispevkov, lahko v roku 30 dni od vročitve zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Upoštevaje navedene dopolnitve zakona so dopolnjene tudi kazenske določbe, ki določajo globo od 4.500 do 20.000 evrov za prekršek v primeru, če zavezanec ne ravna v skladu z odredbo iz odločbe, izdane na podlagi drugega odstavka 19. člena ZID-1A, ki ureja obveznost delodajalca, da izda pogodbo o zaposlitvi osebi, ki je pri njem opravljala delo na drugih pravnih podlagah, a je imelo znake delovnega razmerja.

Nazaj