Vrste odgovornosti ravnatelja

Ravnatelj lahko krši svoje obveznosti bodisi tako, da svojih nalog ne opravlja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, bodisi tako da krši obveznosti, določene z zakonom oziroma aktom šole oziroma vrtca. Glede na naravo kršitve in glede na osebe v razmerju, do katerih je ta kršitev storjena (ki prevzemajo posledice) pa so lahko tudi različne posledice oziroma odgovornosti ravnatelja.

V primeru kršitev njegovih obveznosti tako lahko ravnatelj odgovarja predvsem :

  • odškodninsko. Odškodninska odgovornost je povračilo škode, ki jo je ravnatelj povzročil s kršitvijo njegovih obveznosti,
  • kazensko. Kazenska odgovornost je odgovornost za z zakonom predpisana kazniva dejanja ,
  • z odgovornostjo za prekrške, ki je odgovornost za protipravna ravnanja, ki so prav tako družbeno nevarna in terjajo pregon države, vendar njihova družbena nevarnost oziroma teža ni takšna, da bi šlo za kazniva dejanja.

Preberite:

  • Odškodninska odgovornost ravnatelja
  • Kazensko pravna odgovornost ravnatelja
  • Odgovornost ravnatelja za prekrške
  • Odgovornost ravnatelja na področju integritete in preprečevanja korupcije

Nazaj