Seznanitev osnovne šole z občutljivimi zdravstvenimi podatki o otroku, ki ima odločbo o umeritvi

26. 6. 2024

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli dopis, da je prosilec za mnenje mati 12-letnega sina z diagnozo ADHD. Otrok ima odločbo komisije, v kateri so zapisane vse prilagoditve. Komisija je s strani prosilca prejela ustrezno zdravstveno dokumentacijo. Pedopsihiater je prav tako večkrat napisal poročilo pristojnemu Centru za socialno delo. Osnovna šola želi, da se organizira multidisciplinarni tim s sodelovanjem šole, CSD in pedopsihiatra. Tega mati ne dovoli zaradi varovanja občutljivih podatkov, za katere ne želi, da jih šola pozna. Šoli so predložili vsa navodila, ki so jih prejeli s strani pedopsihiatra, psihologa in delovnega terapevta, izrecno pa je prosilka tudi zapisala, da ne daje privolitve za izmenjavo občutljivih osebnih podatkov.

***************

Pri IP pojasnjujejo še, da je mnenje zelo splošno, ker niso uspeli pridobiti dodatnih konkretnih pojasnil o relevantnih dejstvih v tej zadevi. Izhajajo iz predpostavke, da gre v tem primeru za otroka, ki se ga obravnava v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Po mnenju IP osnovna šola brez privolitve otrokovih staršev, z izjemo podatkov v odločbi o usmeritvi, načeloma ni upravičena, da od raznih upravljavcev pridobiva konkretne oziroma podrobnejše podatke o zdravstvenem stanju otroka, ki ima odločbo o usmeritvi.

O b r a z l o ž i t e v:

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora biti na voljo ustrezna pravna podlaga – privolitev posameznika ali neposredna podlaga v zakonu ali višjem predpisu. V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakonu o osnovni šoli, ZVOP-2, Splošni uredbi in Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ni videti izrecne podlage za to, da bi lahko vzgojno-izobraževalni zavod proti volji staršev od komisije za usmerjanje, Zavoda za šolstvo, CSD-jev, otrokovih staršev ali izvajalcev zdravstvene dejavnosti ali specialnih zavodov pridobil konkretne oziroma podrobnejše zdravstvene podatke o otroku. Lahko pa se seznani npr. z odločbo o usmeritvi. ZOsn v šestem odstavku 95. člena ni podlaga za to, da bi lahko šola zahtevala zdravstveno dokumentacijo o otroku od pristojnih upravljavcev.

IP ne more izključiti teoretične možnosti, da se lahko predstavniki šole posredno seznanijo z informacijami o otroku na podlagi formalne udeležbe v raznih uradnih delovnih telesih, če gre za sodelovanje, ki temelji na predpisih. Vprašanje, ali sploh in kakšen multidisciplinarni tim se lahko organizira, na kateri podlagi in v čigavi pristojnosti je to, ne spada v pristojnost IP.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj