Varstvo otrok s posebnimi potrebami - Izvajanje respiratorne fizioterapije pri otroku s posebnimi potrebami v šolo

19. 6. 2020

Mati učenca drugega razreda osnovne šole je prosila Varuha človekovih pravic RS (Varuha) za posredovanje. Napisala je, da je njen otrok deček s posebnimi potrebami in mu je zaradi njegove oviranosti dodeljena spremljevalka. Poleg tega pa deček potrebuje pomoč pri izkašljevanju (respiratorno fizioterapijo), zato naj bi spremljevalka nudila tudi tovrstno pomoč. A letos je nastopil problem, da spremljevalka dečku ne nudi več medicinskega dela pomoči, saj za to ni usposobljena, niti ni tega dolžna početi glede na opis del in nalog spremljevalca gibalno oviranemu otroku.

Ugotovili smo, da šola z odločitvijo, da spremljevalka dečku ne nudi več medicinskega dela pomoči, ravna po predpisih. A je bilo iz zdravniških izvidov, ki jih je otrokova mati posredovala Varuhu, videti, da učenec nima takšnih zdravstvenih težav, da bi bilo obiskovanje osnovne šole zanj ogrožujoče in v nasprotju z njegovo koristjo. Zato smo menili, da bi bilo prav tako skladno s predpisi, če bi spremljevalka ravnala v smislu največje koristi za otroka in mu pomagala tudi pri izkašljevanju. Država mora poleg Konvencije o otrokovih pravicah spoštovati tudi Konvencijo o pravicah invalidov, ki otrokom in odraslim s posebnimi potrebami prizna pravico do enakih možnosti in ki zavezuje državo, njene institucije in organe, da z ustreznimi prilagoditvami in pozitivno diskriminacijo zagotovijo tudi njim enakopraven položaj. To zavezo morajo spoštovati tudi vsi, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.

Glede na to, da se deček v šoli dobro počuti, je uspešen in rad obiskuje šolo, bi bilo škoda, da bi ga vključili v drugo institucijo (kot je v odgovoru predlagalo Ministrstvo za šolstvo in šport) samo zato, ker spremljevalcu gibalno oviranega po normativih ni treba imeti medicinske izobrazbe in ker opis del in nalog omenjenega delovnega mesta ne predvideva opravljanja respiratorne fizioterapije. Vodstvo šole bi lahko v okviru predpisov našlo rešitev, ki bi bila za otroka ustrezna. Vendar so se sklicevali na odgovor MŠŠ, da spremljevalcu tega ni treba delati in da se otrok lahko prešola v zavod, ki ima tudi zdravstveno enoto, če tega problema šola ne more rešiti v povezavi z najbližjim zdravstvenim zavodom.

Ravnateljici smo predlagali, naj svojo odločitev ponovno pretehta in vsaj še nekaj časa ohrani táko pomoč spremljevalke, ki je otroku dodeljena na podlagi odločbe o usmeritvi. Spremljevalka se je za nudenje respiratorne fizioterapije tudi dodatno usposobila. Zato nismo videli razumnega razloga, da mu je omenjeno pomoč v tem šolskem letu odrekla.

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami) v 3. členu določa, da fizična pomoč obsega različne pomoči, ki težje ali težko gibalno oviranim otrokom omogočajo nemoteno vključevanje v dejavnosti v šoli. Po Varuhovem mnenju besedi različna pomoč ne izključujeta izvajanja respiratorne fizioterapije, ki jo učenec potrebuje enkrat ali dvakrat na dan. Pri problematiki otrok s posebnimi potrebami veljavnih predpisov še posebej ne bi smeli razumeti tako togo, kot se to v posameznih primerih dogaja.

Vir: http://www.varuh-rs.si/obravnavane-pobude/primer/izvajanje-respiratorne-fizioterapije-pri-otroku-s-posebnimi-potrebami-v-soli/

Nazaj