Varstvo pravic dijaka - Prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije

02. 7. 2019

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati dijaka srednje šole, ki ima cerebralno paralizo in epilepsijo, naslovila na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. 

Mati je v pritožbi navedla, da šola njenemu sinu zaradi epilepsije prepoveduje udeležbo na izletu v Benetke, katerega izvedba je bila načrtovana že čez teden dni.
Ob obravnavi dopisa pobudnice smo ugotovili, da je bila prijava oziroma predlog za obravnavo diskriminacije že naslovljen na inšpektorat za šolstvo in šport ter na Zagovornika načela enakosti, ki sta v skladu z 42. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) pristojna za obravnavo domnevne kršitve prepovedi diskriminacije in od katerih lahko utemeljeno pričakuje obravnavo primera. 

Varuh zadev, v katerih tečejo sodni in drugi pravni postopki vsebinsko praviloma ne more obravnavati. Kljub temu pa je Varuh, upoštevaje zlasti okoliščino, da je bil predvideni izlet načrtovan že čez teden dni, v tem času pa ni bilo moč pričakovati odločitve pristojnih organov, poleg tega pa bi morebitna neudeležba dijaka na izletu v Benetke lahko pomenila težko popravljivo škodo, ob sklicevanju na peto alinejo prvega odstavka 30. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) zadevo vzel v obravnavo. Še pred izvedbo izleta in le na podlagi (skromnih) informacij, ki smo jih prejeli s strani pobudnice, je Varuh tako s sklicevanjem na 7. člen ZVarCP na srednjo šolo naslovil predlog, da odločitev o (ne)vključitvi dijaka na šolski izlet ponovno pretehta in pri tem upošteva tudi vidike varstva pred diskriminacijo. Predlagali smo, da pri ponovni presoji odločitve šola skupaj s starši dijaka tenkočutno pretehta vse vidike udeležbe dijaka na izletu, zlasti tudi z vidika dolžnosti šole, da dijaku zagotovi enakopravno obravnavo. 

Srednja šola je Varuha obvestila, da se dijak ne bo udeležil izleta, saj mu z odločbo o usmeritvi (še) ni bil določen in financiran začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči, dodelitev katerega lahko pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo zahtevajo njegovi starši. Sporočili so, da šola zaradi odškodninske odgovornosti ni pripravljena prevzeti tveganja za dolgotrajno bolne otroke brez spremljevalca na izletih v tujini, kar utemeljujejo tudi na podlagi konkretne negativne izkušnje iz preteklosti, ki so jo imeli pri nudenju zdravniške pomoči ob epileptičnem napadu ene izmed dijakinj.   

S tem odzivom šole je bila obravnava pobude pri Varuhu zaključena, obravnava predloga pobudnice za obravnavo diskriminacije njenega sina pa je bila medtem še v teku pred pristojnima organoma. 

Nazaj