Varstvo pravic predšolskih otrok - Dodatna strokovna pomoči za otroka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more biti vključen v vrtec

31. 7. 2019

V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček je pred enim letom zaradi gluhote prejel polžev vsadek, zaradi česar nujno potrebuje specialno surdopedagoško obravnavo v skladu z odločbo o usmeritvi. DSP je izvajal Center za sluh in govor Maribor (CSG Maribor), dokler je bil otrok v vrtcu. Ker deček zaradi neprestanih zdravstvenih težav ne more obiskovati vrtca, se postavlja vprašanje izvajanja DSP. Pobudi je gospa priložila več dokumentacije, med drugim tudi odgovor Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), ki vodi postopke usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Iz odgovora ZRSŠ izhaja, da v primeru, da se otrok iz kakršnihkoli razlogov izpiše iz vrtca, ugasnejo pravice, ki so mu določene z odločbo o usmeritvi, saj slednja zavezuje posamezni vzgojno-izobraževalni zavod k zagotavljanju omenjenih pravic. Odločba o usmeritvi z izpisom  otroka iz vrtca postane pravno in dejansko neizvršljiva. Po mnenju pravne službe ZRSŠ je problem rešljiv z ustreznimi dopolnitvami občinskih aktov v smislu drugačnega režima plačevanja vrtca za starše v takih primerih – na podlagi drugega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

V zvezi s problemom smo poizvedovali na CSG Maribor. Iz njihovega odgovora izhaja, da je CSG Maribor takoj, ko se je pojavil problem, pristopil k njegovemu reševanju. Ravnatelj je v sodelovanju z občino skušal najti ustrezno rešitev, ki bi omogočila nadaljevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči surdopedagoga. Župan občine je zagotovil, da bo občinski svet sprejel ustrezen sklep, na podlagi katerega bo omenjena obravnava mogoča. 

Uresničitev dane obljube smo preverili pri pobudnici, ki je potrdila, da je problem rešila občina. Otrok je v vrtec le formalno vpisan, čeprav ga zaradi zdravstvenih težav še vsaj eno leto ne bo mogel dejansko obiskovati. Starši pa so oproščeni plačila vseh stroškov za vrtec (za prehrano in za izvajanje programa). Otrok ima še naprej ustrezno dodatno strokovno pomoč (v skladu z odločbo o usmeritvi) v vrtcu, kamor ga tedensko pripeljejo starši.  

Menimo, da bi moral biti problem za take in podobne situacije urejen sistemsko in ne bi smel biti odvisen od dobre volje in razumevanja predstavnikov oblasti na lokalnem nivoju. Predlagamo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da ustrezno dopolni obstoječe predpise.

Nazaj