Letni delovni načrt

Vzgojno-izobraževalni zavodi (šole, vrtci) so zavezani pripraviti letne delovne načrte.

Letni delovni načrt šole je osrednji dokument šole, s katerim se določi vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebino in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. V takšnem načrtu se določi delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami oz. svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole (31. člen Zakona o osnovni šoli). Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu. Predlog letnega delovnega načrta pripravi ravnatelj, ki je tudi odgovoren za njegovo izvedbo.

Letni delovni načrt se pripravi tudi v okviru vrtca in služi kot vodilo delovanja vrtca za celo šolsko leto. V njem so zastavljeni cilji in naloge, opredeljeni so programi in dejavnosti, kot tudi organizacija in ustvarjanje pogojev za nemoteno celoletno delo in življenje v vrtcu.

Pomembno: Z globo od 1000 do 2000 evrov se za prekršek kaznuje osnovno šolo in z globo od 500 do 1000 evrov odgovorno osebo osnovne šole, če vzgojno-izobraževalnega dela ne izvaja po letnem delovnem načrtu (31. člen Zakona o osnovni šoli) ali v obsegu, ki ga določata predmetnik in učni načrt (29. in 30. člen Zakona o osnovni šoli).

 

Nazaj