Primer organizacije ravnanja z odpadki v VIZ

01. 9. 2015 | Avtor: Boštjan Šimenc

Cilj, ki ga želimo doseči pri ravnanju z odpadki, je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje na izvoru in pravilno odlaganje v zabojnike na ekološke otoke. Zato ima spodbujanje mladine v vrtcih in šolah, uslužbencev v javnih ustanovah k ločenem zbiranju odpadkov in izobraževanju velik pomen za odgovorno ohranjanje čiste okolice in svežega zraka.

Preberite:

 • Seznam vrst odpadkov, ki nastajajo v VIZ
 • PRIMER: Ureditev ločenega zbiranja odpadkov v Osnovni šoli in vrtcu OŠV

Vrste odpadkov v VIZ

V javnih ustanovah nastajajo naslednje vrste odpadkov, ki jih je nujno treba ločevati:

Naziv odpadka Kaj spada med te odpadke? Kako ravnati z njim?
Papir in kartonska embalaža Časopisni papir, revije, prospekti, katalogi, zvezki, knjige, pisemske ovojnice, pisarniški papir, papirnate nakupovalne vrečke, ovojni papir, kartonska embalaža prehrambenih izdelkov

-Kartonsko embalažo je treba predhodno raztrgati in nato odložiti v posodo.

-V posodo odlagamo samo suh ter čist papir in karton.

Steklena embalaža Steklenice živil, steklenice pijač, stekleni kozarci, kozarci vloženih živil

-Steklena embalaža, ki jo odvržemo v posodo, mora biti prazna in čista.

-Zamaške odstranimo iz embalaže in jih odložimo k pločevinkam in plastiki.

-Zamaške iz plute pa odložimo v posodo za ostale odpadke.

Odpadna embalaža (plastenke in pločevinke) Plastenke pijač in živil, pločevinke pijač in živil, tetrapak embalaža živil in pijač, plastični lončki, plastični krožniki, plastične vrečke, celofan, slamice, manjši kosi stiropora, različna embalaža prehrambenih izdelkov, tetrapak embalaža mleka, sokov, cigaretne škatle itd.

-Odpadke predhodno stisnemo da zmanjšamo volumen.

-Embalaža mora biti prazna in čista.

-Zamaške in pokrovčke odstranimo in jih ločeno odvržemo v posodo.

Ostali odpadki Sem spadajo snovi, ki nimajo ponovne uporabne vrednosti, onesnažen papir, ohlajen pepel, higienski papir, otroške plenice, smet.,

-Preden odvržemo odpadek v ostale odpadke, razmislimo, ali ne sodi med druge ločene odpadke.

-Če zmanjšamo volumen posode in zapišemo, kaj vse sodi med ostale odpadke, se zavestno odločimo, da pravilno razvrstimo odpadek.

Sistem, kako bi se lotiti projekta ločevanja odpadkov na izvoru, je zasnovan na potrebni analizi obstoječega stanja. S pomočjo vseh zaposlenih v ustanovi je treba zapisati obstoječe stanje izvora odpadkov (kraj nameščenih koškov, količine odpadkov, frekvenco praznjenja, čistost frakcij itd.).

Ko je stanje zapisano, je treba narediti temeljito analizo vrste odpadkov, količin in potrebnih koškov za določen prostor. Zapiše se načrt ravnanja z odpadki, v katerem je opredeljen ključni proces in postopek pri ravnanju z odpadki, sledljivost na področju ravnanja z odpadki in vzpostavitev sistema spremljanja učinkovitosti ravnanja z odpadki.

PRIMER: Ureditev ločenega zbiranja odpadkov v Osnovni šoli in vrtcu OŠV

V Osnovni šoli in vrtcu OŠV še ni bil vpeljan sistem ločenega zbiranja odpadkov. V šolo in vrtec je obiskovalo 250 otrok. Imeli so štiri skupine vrtca (jaslice, otroke od 1,8 leta do 3 let, otroke od 3 do 4 let in otroke, stare 5 let) in devet razredov osnovne šole. Na novo so uredili prizidek k obstoječi stari šoli in s tem pridobili novo jedilnico in šolsko kuhinjo.

Ravnatelj je želel vpeljati sistem ločevanja odpadkov, zato je sklical učiteljski zbor in predstavil projekt. Za sam projekt so bili potrebni vsi zaposleni. Izbrali so vodjo projekta, ki je bil odgovoren za analizo stanja in predloge za uvedbo ločevanja v šolski ustanovi. Po temeljiti analizi so ugotovili, da imajo v šolski ustanovi in vrtcu nameščene samo koške za ostale odpadke.

Ugotovili so, da v njihovi ustanovi nastajajo naslednji odpadki:

-         15 01 01 - Papir in kartonska embalaža

-         15 01 07 - Steklena embalaža

-         15 01 05 - Sestavljena (kompozitna) embalaža

-         20 03 01 - Ostali odpadki

-         20 02 01 - Biološki odpadki

-         20 01 08 –Biorazgradljivi kuhinjski odpadki

-         20 01 25 – Odpadno jedilno olje in masti

-         20 01 33* - Baterije in baterijski vložki

-         08 03 17* - Kartuše in tonerji

-         20 01 35* - Odpadna električna in elektronska oprema

-         20 03 07 - Kosovni odpad

-         20 01 21* - Sijalke in žarnice

Da bi uspešno izvedli ločeno zbiranje odpadkov v osnovni šoli in vrtcu, so se lotili naslednjega načrta:

 1. V učilnicah, kjer poteka pouk ves dan (razredni pouk do vključno s 5. razredom), kjer so učenci ves učni proces v razredu, je bilo treba namestiti zabojnike za papir in karton, sestavljeno embalažo in ostale odpadke. Zabojnike za ločeno zbrane frakcije so otroci sami izdelali in poslikali.
 1. V prostorih vrtca, kjer so otroci od jaslic do vključno 5. leta starosti je treba koške za ostale odpadke umakniti, da niso otrokom neposredno dostopni. Koške za sestavljeno embalažo ter papir in karton je bilo treba namestiti ob vhodih. Tudi te koške so si otroci s pomočjo vzgojiteljic sami izdelali in poslikali.
 1. V razredih predmetnega pouka pa so namestili samo koše za papir in karton ter sestavljeno embalažo. Koša za ostale odpadke ni bilo treba namestiti v razredih, ampak jih smiselno namestiti na vidnem mestu v hodnikih, avlah in skupinskih prostorih.
 1. V jedilnicah, kjer poteka prehranjevanje, je prav tako primerna namestitev koša za sestavljeno embalažo in papir/karton. Na najbolj vidnem mestu so namestili tudi koš za ostale odpadke, vendar naj bi bil ta čim manjši in z opisom odpadkov, kaj sodi vanj.
 1. V kuhinji, kjer se odvija proces kuhanja in strežbe hrane, je bila primerna namestitev košev za plastiko in pločevinke, sestavljeno embalažo, stekleno embalažo, ostale odpadke, zabojnik za ostanke hrane in zabojnik za odpadna olja in masti. Sama organizacija vseh košev je bila odvisna od prostora in količine odpadkov.
 1. Okolico šole in vrtca ter igrišča je bilo prav tako treba opremiti s koši za različne vrste odpadkov. Na vidnem mestu morajo biti postavljeni koši za sestavljeno embalažo, kamor sodijo plastika, pločevinka, tetrapak, sestavljena folija in vrečke od prigrizkov. Prav tako ne smemo pozabiti na koše za papir/karton in ostale odpadke. Le z veliko količino koškov, ki so nastavljeni na vidnem mestu, bomo spodbudili otroke in mladino, da odložijo odpadke v koše in ne v okolico.
 1. Sama okolica šole in vrtca je poraščena s travo in grmičevjem, ki ga je treba negovati. Odpadno travo in listje se odlaga v biološko posodo (rjave barve), ki je nameščena na zbiralnici osnovne šole in vrtca. V njo hišnik odlaga odpadke, ki nastanejo pri košnji in negovanju grmičevja.
 1. Sama zbiralnica osnovne šole in vrtca naj bi bila urejena tako, da prepreči raznašanje odpadkov v okolico. Če je možno, naj bo zbiralnica pokrita in nedostopna nepooblaščenim osebam. V njej morajo biti nameščene posode za ločeno zbiranje odpadkov, posoda za biološke odpadke in ostale odpadke. Med seboj se ločijo po barvah zabojnika in velikosti.
 1. S komunalnim podjetjem se je bilo treba dogovoriti za frekvenco odvoza različnih odpadkov, saj je bilo le tako mogoče vplivati na stroške odvoza.

Odgovornost za pripravo Načrta ravnanja z odpadki v osnovni šoli in vrtcu je prevzel vodja projekta, nosilec odgovornosti pa je ravnatelj osnovne šole in vrtca. Vodja projekta je bil prav tako zadolžen za pripravo evidenčnih listov tistih odpadkov, katerim zakoni to predpisujejo. Izdajo evidenčnih listov je bilo treba skrbno nadzorovati in poskrbeti, da je zbiralec evidenčne liste podpisal in jih vrnil. Evidenčne liste so konec leta potrebovali za sestavo letnega poročila o nastalih in oddanih odpadkih.

Namen in cilji projekta in načrta ravnanja z odpadki so bili:

 • povečevanje ozaveščenosti otrok o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki,
 • informiranje in izobraževanje o načinih ravnanja z odpadki,
 • povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov,
 • spodbujanje mentorjev k iskanju inovativnih in ustvarjalnih pristopov za doseganje večje ozaveščenosti otrok,
 • priprava ustreznih informativno-izobraževalnih gradiv in njihova distribucija vrtcem,
 • spodbujanje in nagrajevanje izvirnih idej otrok na temo odgovornega ravnanja z odpadki (inovativne izdelave koškov za ločeno zbrane odpadke, poslikava koškov in izvirne oblike zabojnikov),
 • zmanjšati strošek odvoza odpadkov in
 • zmanjšati odlaganje odpadkov na bližnjo odlagališče.

Nazaj