Vodenje evidenc o ravnanju z odpadki

13. 8. 2015 | Avtor: Irena Vadjunec

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastajajo nevarni odpadki ali nastane 10 ton odpadkov ali več oziroma zaposluje 10 ali več oseb, mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:

  • nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
  • začasno skladiščenih odpadkov,
  • odpadkov, ki jih obdela sam,
  • odpadkov, ki jih odda v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS,
  • odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU ali tretje države z navedbo postopka obdelave, izvajalca obdelave in kraja obdelave.

Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco vnašati tako, da je vidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi. To evidenco vodi služba za vzdrževanje in varstvo okolja, ki je odgovorna tudi za arhiviranje te evidence ter poročanje organom povzročitelja in zunanjim organom oziroma organizacijam. Povzročitelj odpadkov mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj tri leta. Evidenčni listi niso več sestavni del te evidence.

ODPADKI5

Slika: Evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o klasifikacijskih številkah in količinah odpadkov. Naveden je datum nastanka in datum oddaje odpadka, prevzemnik ter številka evidenčnega lista, s katerim ste odpadek oddali. Takšno poročilo si lahko kreirate s pomočjo IS-Odpadkov in izpisa Excel 4, kjer potem s pomočjo filtrov oblikujete podatke.

Nazaj