Varnost in zdravje otrok

13. 8. 2015 | Avtor: Robert Vaupotič

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur. l. RS 82/03), ki opredeljuje delo mladih delavcev, se dotika tudi izvajanja dela v procesih šolanja, ki mora potekati pod nadzorom učitelja v šolskih objektih oz. posebej za šolanje prirejenih prostorih.

Oprema, ki se uporablja za izvajanje šolanja, mora biti brezhibna, ustrezno vzdrževana, periodično pa jo mora pregledovati pooblaščena organizacija.

Pri usposabljanjih v šolskih delavnicah, učilnicah praktičnega pouka in drugih prostorih, kjer se uporabljajo za usposabljanje stroji in oprema, ki lahko predstavljajo neko nevarnost, je treba pri delih, kjer pretijo nevarnosti, ki jih je z uporabo določene osebne varovalne opreme mogoče odpraviti, uporabljati osebno varovalno opremo.

Uporabnikom strojev in druge delovne opreme morajo biti na razpolago navodila za varno uporabo te opreme v slovenskem jeziku oz. v jeziku, ki ga uporabniki razumejo. S temi navodili morajo biti seznanjeni vsi uporabniki. Pri praktičnih usposabljanjih za uporabo določene delovne opreme naj učitelj v začetni fazi usposabljanja (pred začetkom uporabe delovne opreme) posveti veliko pozornost navodilom za varno delo in uporabi osebne varovalne opreme.

Prav tako morajo biti dijaki usposobljeni za varno izvajanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih zunaj šole in delo izvajati pod nadzorstvom mentorja, ki ga določi delodajalec. Dijak ne dela samostojno, saj se za delo šele usposablja. Mentor med usposabljanjem sproti nadzira, ali dijak izvaja dela v skladu z navodili za varno delo, ter ga sproti opozarja na potrebne varnostne ukrepe in varne postopke dela. Za izvajanje samostojnega dela mora biti usposobljen za varno delo, seznanjen z navodili in opremljen s potrebno osebno varovalno opremo.

Na začetku praktičnega usposabljanja dijaka pri delodajalcu zunaj šole mora ta zagotoviti seznanitev oz. usposabljanje dijaka glede splošnih zahtev varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcu (splošna pravila varnega dela pri delodajalcu, pomembnejše telefonske številke in postopki obveščanja, ukrepi v primeru požara oz. evakuacije ipd.) ter zahtev iz izjave o varnosti z oceno tveganja za delovna mesta, v okviru katerih se bo dijak usposabljal. Dijak mora pri svojem delu uporabljati vso osebno varovalno opremo (ki je predvidena v izjavi o varnosti z oceno tveganja) za dela, za katera se usposablja. Priporočljivo je, da se te zahteve definirajo tudi v pogodbi o praktičnem usposabljanju med šolo in delodajalcem.

V kategoriji ZAKONODAJA/VARNOST IN ZDRAVJE je na voljo aktualna zakonodaja.

 

Nazaj