Inšpekcijski nadzor

13. 8. 2015 | Avtor: Robert Vaupotič

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu in zakonodaja na področju varstva pred požari predvideva nadzor nad izvajanjem predpisanih zahtev, ki ga izvajajo inšpekcijske službe.

Področje varnosti in zdravja pri delu

Na področju varnosti in zdravja pri delu izvaja nadzor inšpekcija za delo. Običajno nadzor zajema pregled dokumentacije in stanja v ustanovi. Pregled dokumentacije zajema predvsem pregled Izjave o varnosti z oceno tveganja ter pregled vseh evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu oz. veljavnosti vseh pregledov, usposabljanj, meritev ipd. Inšpektor običajno izvede tudi pregled stanja izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih.

Kazni za delodajalca v primeru kršitev Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011) so v razponu od 2000 do 40.000 evrov, za odgovorno osebo delodajalca od 500 do 4000 evrov, kazni za zaposlene pa od 100 do 1000 evrov.

Inšpekcija za delo ima na svoji spletni strani tudi precej koristnih informacij v zvezi s svojimi aktivnostmi ter varnostjo in zdravjem pri delu nasploh.

Področje varstva pred požarom

Na področju varstva pred požarom izvaja nadzor inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pri običajnem pregledu stanja v ustanovi inšpektor pregleda dokumentacijo, še posebej požarni red, požarne in evakuacijske načrte, vodenje evidenc v skladu s požarnim redom, posebej pa pregleda tudi dejansko stanje varstva pred požarom po objektih.

Kazni za delodajalca v primeru kršitev Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/2007-UPB1, 9/2011) so v razponu od 1300 do 20.000 evrov, za odgovorno osebo delodajalca od 300 do 2000 evrov, kazni za zaposlene pa od 300 do 2000 evrov.

Obrazci, vzorci, preglednice

V kategoriji OBRAZCI, VZORCI, PREGLEDNICE so na voljo vzorci:

  • EVIDENCA O MERITVAH POGOJEV DELA NA DELOVNIH MESTIH
  • EVIDENCA O POŠKODBAH NA DELU
  • EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELOVCEV ZA VARNO DELO
  • INTERNI ZAPISNIK O POŠKODBI PRI DELU
  • EVIDENCA NEVARNIH SNOVI, KI SO V UPORABI PRI DELODAJALCU
  • EVIDENCA O PREGLEDIH IN PREIZKUSIH DELOVNE OPREME
  • EVIDENCA O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV
  • PISNI SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM NA SKUPNEM DELOVIŠČU

{phocadownload view=category|id=24|target=s}

V kategoriji ZAKONODAJA/VARNOST IN ZDRAVJE je na voljo aktualna zakonodaja.

Nazaj