Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu za vzgojno-izobraževalne zavode

13. 8. 2015 | Avtor: Robert Vaupotič

Podlaga za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 56/99, 64/01 do 3. 12. 2011 oziroma Ur. l. RS 43/2011 po 3. 12. 2011), ki opredeljuje predvsem pravice in dolžnosti delodajalcev ter delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter opredeljuje organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu. Zakon velja za vse delodajalce na območju države. Podrobnejše zahteve glede varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo podzakonski predpisi (različni pravilniki) s področja varnosti in zdravja pri delu ter notranji akti delodajalca.

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. Zaradi tega mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter s potrebnimi materialnimi sredstvi.

Preberite:

  • Obveznosti delodajalca in vodje zavoda
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Zagotavljanje varnosti pri delu pri uporabi delovne opreme
  • Izdelava varnostnega načrta, imenovanje koordinatorjev (gradnje objektov, rekonstrukcije ipd.) in pisni sporazum na skupnih deloviščih
  • Navodila za ravnanje ob nezgodah pri delu in prijavljanje nezgod pri delu
  • Varstvo pred požarom
  • Inšpekcijski nadzor

Nazaj