Varstvo pred požarom

13. 8. 2015 | Avtor: Robert Vaupotič

Področje varstva pred požarom v šolah, vrtcih, dijaških domovih, zavodih in podobnih ustanovah ureja, kot za druge delodajalce oz. uporabnike objektov, Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012).

Za objekte moramo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/1996, 5/1997 popr.).

Poslovni objekti in večstanovanjski objekti (velja tudi za šole, vrtce, dijaške domove ipd.) morajo imeti v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011) izdelane požarne rede in na določenih mestih izobešene izvlečke požarnih redov. Objekti, kjer je požarna ogroženost vsaj srednja oz. se v objektih lahko zbira večje število ljudi, morajo imeti izdelane tudi požarne načrte in izobešene evakuacijske načrte. Evakuacijske načrte morajo imeti izobešene tudi stavbe za izobraževanje (šole in podobne ustanove), tudi če jih po stopnji ogroženosti in številu oseb v objektu ne moremo uvrščati v isto, prej omenjeno skupino glede na kriterije.

V skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011) je treba tudi fizično označiti zbirna mesta za evakuacijo, če je to mogoče (postavitev predpisanih tabel), in označiti intervencijske oziroma dovozne poti za gasilce (z zarisovanjem na površinah in s postavitvijo predpisanih znakov oziroma tabel).

Vse navedene dokumente je treba sproti ažurirati in dopolnjevati glede na spremembe na objektih in v okolici.

Glede na pogosto dograjevanje šol ali vrtcev s sončnimi elektrarnami je treba opozoriti, da se lahko v skladu s spremembo Zakona o varnosti in zdravja pri delu, ki je izšla v Uradnem listu RS št. 83/2012, sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

Tudi s področja varstva pred požarom je treba voditi evidence podobno kot pri varnosti in zdravju pri delu. Zahteve glede potrebnih evidenc in načina vodenja evidenc so opredeljene v požarnem redu.

Evidence s področja varstva pred požarom se vodijo o:

  • usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • usposabljanju odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo (maksimalni rok za obnovitev usposabljanja je 3 leta),
  • usposabljanju in preizkusu usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko izvajajo določene vrste požarne straže, če take osebe pri delu potrebujemo (maksimalni rok za obnovitev usposabljanja je 3 leta),
  • praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, npr. vaja evakuacije ali druge vrste praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije (v šolah in vrtcih jo je treba izvesti vsako leto),
  • pregledih aktivne požarne zaščite v objektih (varnostna razsvetljava, javljanje požara, avtomatsko gašenje požara, sistem za odvod dima in toplote itn.),
  • pregledih gasilnikov ter hidrantnega omrežja ipd.

Vsebina in obseg evidenc sta odvisna od opremljenosti objektov, vgrajenih sistemov, ki služijo varstvu pred požarom, tako da se za različne objekte do neke mere razlikujeta.

Usposabljanja s področja varstva pred požarom se izvaja po programih usposabljanja, ki jih sprejme delodajalec za posamezno vrsto usposabljanja. Programi usposabljanja morajo biti prilagojeni potrebam in razmeram na delovnem mestu ali delovnem oziroma bivalnem okolju.

Podrobnejše zahteve predpisuje Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 32/2011).

Lastnik ali uporabnik objekta mora v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 32/2011) izdati pooblastila izvajalcem ukrepov varstva pred požarom. Imetnik pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je neposredno odgovoren lastniku ali uporabniku za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblastila so potrebna za organizacijo in izvajanje usposabljanj za varstvo pred požarom, izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije ter za izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.

Nazaj