Zagotavljanje varnosti pri delu pri uporabi delovne opreme

13. 8. 2015 | Avtor: Robert Vaupotič

Delavci lahko pri svojem delu uporabljajo samo brezhibno delovno opremo, saj je brezhibnost opreme eden od pogojev za zagotovitev varne uporabe te opreme.

Ali oprema ustreza minimalnim varnostnim zahtevam ali ne oz. ali nova oprema ustreza veljavni zakonodaji, se preverja s pregledi delovne opreme, ki jih izvaja pooblaščeno podjetje z dovoljenjem za izvajanje teh del ministrstva za delo. Pregledi se morajo opravljati periodično.

Pregled zajema pregled varnosti opreme s stališča mehanske varnosti, električne varnosti in ustreznosti dokumentacije. Pri dokumentaciji gre predvsem za navodila za varno uporabo in vzdrževanje ter pri novejši opremi za izjavo o skladnosti. V Sloveniji mora biti oboje na razpolago tudi v slovenskem jeziku. Navodila morajo imeti uporabniki opreme na razpolago.

Obstoječa delovna oprema

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS 101/04) se glede strojev nanaša na že obstoječe stroje, stare oz. rabljene stroje. Ta pravilnik od delodajalca zahteva, da morajo biti vsi stroji, ki so v uporabi, opremljeni tako, da so izvedeni v skladu z minimalnimi varnostnimi zahtevami, ki so definirane v pravilniku.

Nova delovna oprema 

Nakup nove delovne opreme ureja Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/2008).

Novi stroji morajo izpolnjevati zahteve vseh relevantnih predpisov (pravilnik o varnosti strojev, pravilnik o električni opremi, pravilnik o EMC itn.).

Proizvajalec mora vsak stroj označiti z oznako CE in izdelati izjavo o skladnosti.

Na to je treba biti pozoren ob nakupu nove delovne opreme in to dokumentacijo, vključno z navodili za varno delo, hraniti.

Nazaj