Ne pozabite

Javni sektor

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

31. 08. 2019

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

Javni sektor

Začetek uporabe ZOFVI-K

01. 09. 2019

V Uradnem listu RS, št. 46/2016, z dne 30. junij 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-K), ki ...

Javni sektor

Nova zaposlitev učiteljev-razrednikov

01. 09. 2019

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil sprejet na podlagi Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in ...

Javni sektor

Začetek uporabe Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

01. 09. 2019

V Uradnem listu št. 45/19 je objavljen nov Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov  za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Veljati začne 1. 9. 2019.

Ta ...

Javni sektor

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

15. 09. 2019

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

Javni sektor

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2018/2019 - 3. del

24. 09. 2019

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

Javni sektor

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

18. 10. 2019

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Javni sektor

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2019

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.