Ne pozabite

31. 01. 2021

Zagotavljanje sredstev za stroške dela

V 6. členu ZIPRS2122 ureja obveznost zagotavljanja sredstev za stroške dela in določa, da mora neposredni uporabnik najpozneje do 31. januarja 2021 na svojih plačnih kontih in na kontih, na ...

31. 01. 2021

Izdaja pisnega obračuna plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto

Delodajalec je delavcu do 31. januarja novega koledarskega leta dolžan izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov ...

01. 03. 2021

Predložitev letnega poročila javnega zavoda

Rok za predložitev letnega poročila javnega zavoda je zadnji dan v februarju. Ker je 28. 2. 2021 na nedeljo, je rok za predložitev na prvi naslednji delovni dan, to je ...

15. 03. 2021

Ocenjevanje javnega uslužbenca

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

31. 03. 2021

Oddaja poročila o odpadkih

Če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31 ...

31. 03. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 1. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

31. 03. 2021

Izdaja pisnega obvestila o o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1).

V državnih organih in občinah, kjer velja ...

31. 03. 2021

Pisno obvestilo javnemu uslužbencu o napredovanju v plačne razrede

Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače ...

31. 03. 2021

Pošiljanje seznama prejetih daril na KPK

V skladu z zakonom mora subjekt javnega sektorja voditi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o:

  • vrsti in ocenjeni vrednosti darila,
  • darovalcu in
  • drugih okoliščinah izročitve darila.

V seznam daril ...

18. 04. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

05. 06. 2021

Izplačilo regresa za letni dopust

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...

06. 06. 2021

Oddaja letnega poročila na KPK

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.

30. 06. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 2. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

18. 07. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

31. 08. 2021

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

31. 08. 2021

Pošiljanje polletnega finančnega poročila

Posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ morajo najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo, v katerem se izkazujejo:

- podatki o ...

15. 09. 2021

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

24. 09. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 3. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

18. 10. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...