Ne pozabite

01. 12. 2020

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

01. 12. 2020

Prijava v Šolsko shemo za šolsko leto 2021/2022

Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati e-vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja. V vlogi se prijavi za pomoč za šolsko shema sadja in zelenjave ali ...

21. 12. 2020

Rok za oddajo vloge za povračilo stroškov živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2020

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk se bo po Pravilniku o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah izvajal v petek, 20. novembra 2020.

Po navedenem pravilniku se ...

31. 12. 2020

Skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz prejšnjega koledarskega leta

Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še četrti odstavek istega člena (162. člen), po katerem je skrajni rok 31 ...

18. 01. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

31. 01. 2021

Izdaja pisnega obračuna plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto

Delodajalec je delavcu do 31. januarja novega koledarskega leta dolžan izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov ...

01. 03. 2021

Predložitev letnega poročila javnega zavoda

Rok za predložitev letnega poročila javnega zavoda je zadnji dan v februarju. Ker je 28. 2. 2021 na nedeljo, je rok za predložitev na prvi naslednji delovni dan, to je ...

15. 03. 2021

Ocenjevanje javnega uslužbenca

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

31. 03. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 1. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

31. 03. 2021

Pisno obvestilo javnemu uslužbencu o napredovanju v plačne razrede

Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače ...

31. 03. 2021

Izdaja pisnega obvestila o o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1).

V državnih organih in občinah, kjer velja ...

31. 03. 2021

Oddaja poročila o odpadkih

Če je v javni ustanovi več kot 10 zaposlenih, je treba ne glede na količino nastalih odpadkov oddati poročilo za preteklo leto na Agencijo RS za okolje najpozneje do 31 ...

18. 04. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

30. 06. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 2. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

18. 07. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

31. 08. 2021

Pošiljanje polletnega finančnega poročila

Posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ morajo najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo, v katerem se izkazujejo:

- podatki o ...

15. 09. 2021

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

24. 09. 2021

Pošiljanje zahtevkov za izplačilo sredstev iz Šolske sheme 2020/2021 - 3. del

Šole vlagajo zahtevke za povrnitev stroškov trikrat na leto, agencija pa sredstva izplača glede na dejansko število vpisanih učencev in glede na dejansko razdeljeno količino sadja in zelenjave ter mleka ...

18. 10. 2021

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...