Ne pozabite

31. 05. 2020

Podaljšanje roka za oddajo REK obrazca

Furs je podaljšal rok za oddajo REK obrazca

Rok za oddajo REK obrazca za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec/2020 in april/2020 se podaljša do 31 ...

31. 05. 2020

Nov rok za predložitev zaključnih računov na AJPES

Po 13. členu Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) se rok za oddajo premoženjske bilance za posredne uporabnike državnega proračuna Agenciji Republike Slovenije ...

05. 06. 2020

Izplačilo regresa za letni dopust

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...

05. 06. 2020

Oddaja letnega poročila na KPK

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.

30. 06. 2020

Izraba letnega dopusta za ravnatelja, tehnično-administrativno osebje in strokovne delavce v vrtcih

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa ...

18. 07. 2020

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

18. 07. 2020

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

31. 08. 2020

Pošiljanje polletnega finančnega poročila

Posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ morajo najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo, v katerem se izkazujejo:

- podatki o ...

31. 08. 2020

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

15. 09. 2020

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

18. 10. 2020

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

01. 12. 2020

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...