Ne pozabite

Oba sektorja

Izdaja pisnega obračuna plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto

31. 01. 2020

Delodajalec je delavcu do 31. januarja novega koledarskega leta dolžan izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov ...

Javni sektor

Zagotavljanje sredstev za stroške dela (ZIPRS2021, 6. člen)

31. 01. 2020

ZIPRS2021 že v 6. členu, ki ureja zagotavljanje sredstev za stroške dela, določa, da mora neposredni uporabnik najpozneje do 31. januarja 2020 na svojih plačnih kontih in na kontih, na ...

Oba sektorja

Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine

05. 02. 2020

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso ...

Javni sektor

Predložitev letnega poročila javnega zavoda

02. 03. 2020

Rok za predložitev letnega poročila javnega zavoda je zadnji dan v februarju. Ker je 29. 2. 2020 na soboto, je rok za predložitev na prvi naslednji delovni dan, to je ...

Javni sektor

JR - Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/20 (drugi rok)

15. 03. 2020

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2019/20, je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2019/20 organizirali oddelek krajšega programa v ...

Javni sektor

Ocenjevanje javnega uslužbenca

15. 03. 2020

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

Javni sektor

Pisno obvestilo javnemu uslužbencu o napredovanju v plačne razrede

31. 03. 2020

Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače ...

Oba sektorja

Izdaja pisnega obvestila o o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto

31. 03. 2020

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1).

V državnih organih in občinah, kjer velja ...

Javni sektor

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

18. 04. 2020

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Javni sektor

Izplačilo regresa za letni dopust

05. 06. 2020

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...

Javni sektor

Oddaja letnega poročila na KPK

05. 06. 2020

Oddaja letnega poročila skrbnika načrta integritete o izvedenih ukrepih. Več o poročanju preberite TUKAJ.

Javni sektor

Izraba letnega dopusta za ravnatelja, tehnično-administrativno osebje in strokovne delavce v vrtcih

30. 06. 2020

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa ...

Javni sektor

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

18. 07. 2020

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Javni sektor

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

18. 07. 2020

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...

Javni sektor

Pošiljanje polletnega finančnega poročila

31. 08. 2020

Posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ morajo najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo, v katerem se izkazujejo:

- podatki o ...

Javni sektor

Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

31. 08. 2020

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko ...

Javni sektor

Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

15. 09. 2020

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

– starši ali zakoniti zastopniki otrok s ...

Javni sektor

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta

18. 10. 2020

Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. dne v mesecu poročajo o stanju števila ...