Posredovanje podatkov na MIZŠ o upravičencih za povračilo potnih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (spremembe od julija 2021)

15. 09. 2022 | Javni sektor

Po 2. členu Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami so upravičenci do povračila stroškov prevoza:

  • starši ali zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: starši), ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavod);
  • starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke in se jim v skladu z individualnim načrtom pomoči družine ali zapisnikom multidisciplinarnega tima v centru za zgodnjo obravnavo zagotavlja pravica do povračila stroškov prevoza;
  • učenci s posebnimi potrebami v oskrbi v domovih za učence s posebnimi potrebami in zavodih za pot domov in nazaj ob pouka prostih dnevih;
  • otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v oskrbi v zavodih, ustanovljenih za delo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, za mesečne vozovnice javnega prevoza za namen izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov izven zavoda;
  • dijaki s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot težje oziroma težko gibalno ovirani in ne morejo uporabljati javnega prevoza in potrebujejo prilagojen prevoz.

S prvo spremembo pravilnika v letu 2021 so kot upravičenci dodani tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke v socialno-varstveni zavod.

Več o spremembah preberite TUKAJ.

Podatke o teh upravičencih mora vrtec, zavod, osnovna šola s prilagojenim programom oziroma srednja šola posredovati ministrstvu (MIZŠ) najkasneje do 15. septembra v vsakem šolskem letu. Pri tem opozarjamo, da se od junija 2021 na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) nekoliko drugače ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, kar vpliva tudi na plačilo stroškov staršem.

Nazaj