Izraba letnega dopusta za strokovne delavce v šolah

31. 08. 2023 | Javni sektor

  1. Splošna ureditev iz ZDR-1 (162. člen) določa, da se letni dopust koristi v koledarskem letu, za katerega je določen, in sicer je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, ostalo lahko v dogovoru z delodajalcem izrabi do 30. junija naslednjega leta, razen če ne gre za odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe in porodniškega dopusta, v tem primeru se lahko dopust izrabi do 31. 12. naslednjega leta.
  2. KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja glede izrabe letnega dopusta določa le, da ima delavec pravico dva dni letnega dopusta izrabiti na tista dneva, ki ju sam določi, pri čemer mora o tem obvestiti zavod tri delovne dni pred izrabo. Delavec teh dveh dni ne more koristiti v istem tednu.
  3. ZOFVI (125. člen) pa določa posebno ureditev, v skladu s katero lahko strokovni delavec v javni šoli porabi letni dopust v času, ki ga določi minister s šolskim koledarjem, vendar najdlje do konca šolskega leta v naslednjem letu.

Upoštevaje navedene pravne podlage je torej treba letni dopust za tekoče koledarsko leto izrabiti v tem letu, izjemoma je možno v dogovoru z delodajalcem prenesti del dopusta v naslednje koledarsko leto in ga izrabiti do 30. 6. ZOFVI pa ureja še dodatno izjemo za strokovne delavce, ki lahko preostanek dopusta iz prejšnjega leta porabijo do konca šolskega leta. Taka ureditev sledi ureditvi, da strokovni delavci v času trajanja pouka oziroma med šolskim letom zaradi narave dela in izvajanja pedagoškega procesa težje izrabijo letni dopust, zato se jim omogoča, da ga izrabijo v času šolskih počitnic. Očitno je bil namen zakonodajalca pri sprejemanju ZOFVI ta, da to upošteva in da upošteva tudi dejstvo, da ravnatelj ali pomočnik ravnatelja lahko letni dopust izkoristita do 30. 6., saj nista tako zelo vezana na izvajanje pedagoškega procesa. Razmišljanje o tem, da jim po 30. 6. dopust propade, pa ni pravo, saj je dopust treba izkoristiti v koledarskem letu, samo del se izjemoma v dogovoru z delodajalcem prenese v naslednje leto.

Določba 125. člena prav tako ne velja za administrativne tehnične delavce v javni šoli, prav tako tudi ne velja za strokovne delavce v vrtcih.

Nazaj