Popis sredstev in obveznosti do virov

31. 12. 2019

Vsi proračunski uporabniki (neposredni in posredni PU) morajo opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, in sicer na dan 31. december. Predsednik popisne komisije mora izdelati poročilo o opravljenem popisu in ga pravočasno oddati ustreznim službam in organom odločanja, da lahko finančno-računovodska služba pravočasno obračuna davčne obveznosti od morebitnih primanjkljajev in uskladi terjatve in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu.

Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ PU ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi. Če se ob popisu ugotovi, da so za nastali primanjkljaj, oškodovanja sredstev ali neplačane terjatve ter podobno odgovorni delavci, je treba odločiti o potrebnih ukrepih. Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba proračunskega uporabnika

Nazaj