Popis sredstev in obveznosti do virov

31. 12. 2019 | Javni sektor

Vsi proračunski uporabniki (neposredni in posredni PU) morajo opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, in sicer na dan 31. december. Predsednik popisne komisije mora izdelati poročilo o opravljenem popisu in ga pravočasno oddati ustreznim službam in organom odločanja, da lahko finančno-računovodska služba pravočasno obračuna davčne obveznosti od morebitnih primanjkljajev in uskladi terjatve in obveznosti po 37. čl. Zakona o računovodstvu.

Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ PU ter odločiti o načinu odpisa primanjkljajev, knjiženju presežkov, odpisu neplačanih in zastaranih terjatev ter o morebitnem odpisu sredstev v skladu z aktom o ustanovitvi. Če se ob popisu ugotovi, da so za nastali primanjkljaj, oškodovanja sredstev ali neplačane terjatve ter podobno odgovorni delavci, je treba odločiti o potrebnih ukrepih. Podrobnejša navodila za popis predpiše odgovorna oseba proračunskega uporabnika

Nazaj