Razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda

22. 11. 2019 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Predogled vsebine

Ločeno prikazovanje prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo

V 9. čl. Zakona o računovodstvu je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila posrednega PU (npr. zavoda) zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu s 16. in 17. čl. Zakona o računovodstvu mora zavod prihodke in odhodke izkazovati ločeno glede na vrsto dejavnosti (javna služba/trg).

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 23. čl. določa, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, v njemu pa se ločeno prikaže prihodke in odhodke tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu. Podatke o odhodkih po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovi na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

Tudi 60. čl. ZIPRS1819 v osmem odstavku določa, da če se plače zaposlenih pri PPU financira iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti PPU, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, zagotoviti ločeno računovodskega spremljanja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

Pri tem opozarjamo, da se z globo od 300 do 4.000 evrov lahko kaznuje direktorja (ravnatelja) javnega zavoda, sklada ali agencije, če ne zagotovi ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj