Letno poročilo

12. 8. 2015 | Avtor: mag. Matjaž Kovač

Letno poročilo zavoda sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Obrazec, po katerem se sestavi bilanca stanja, je enoten za vse uporabnike enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju EKN), obrazec, po katerem se sestavi izkaz prihodkov in odhodkov pa je poseben za druge uporabnike EKN in poseben za določene uporabnike EKN. Računovodsko poročilo pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba, odgovorna za področje računovodstva. Uporabniki EKN podajo v okviru pojasnil tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.

Vsebino poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju, določi uporabnik EKN. Vsebina poslovnega poročila mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje. Sestavni del poslovnega poročila uporabnika enotnega kontnega načrta je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti. Poslovno poročilo pripravi predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN. 

Nazaj