V pripravi je novela Zakona o glasbenih šolah

24. 11. 2023

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla), ki prinaša nekaj novosti in nekaj uskladitev z že sprejetimi predpisi.

Glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji je organizirano tako, da omogoča zainteresiranim učencem osnovno glasbeno izobraževanje, nadarjenim pa zagotavlja pripravo za nadaljnje glasbeno izobraževanje. Izobraževanje v glasbenih šolah ureja Zakon o glasbenih šolah (v nadaljnjem besedilu: ZGla), ki je bil sprejet leta 2000 in nato dopolnjen leta 2006. Dopolnitev se je nanašala le na spremembo pri ocenjevanju na predšolski stopnji in v pripravnici.

ZGla določa program in organizacijo dela, postopek vpis učencev, pravice in dolžnosti učencev, izvajanje preverjanja, ocenjevanja ter napredovanja učencev, izvajanje nadzora nad zakonitostjo dela ter zbiranje in varstvo podatkov.

Minister, pristojen za šolstvo, je v letih 2002 in 2003 sprejel pet izobraževalnih programov, ki jih je skladno s svojimi pristojnostmi določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: izobraževalni program predšolska glasbena vzgoja, izobraževalni program glasbena pripravnica, izobraževalni program plesna pripravnica, izobraževalni program glasba in izobraževalni program ples. S predlogom zakona se poimenovanje izobraževalnih programov uskladi s poimenovanji v navedenih aktih.

Novela zakona določa nove predmete v skupini jazz in zabavna glasba. Prav tako novela ureja postopke izobraževanja na daljavo ter ažurira področje zbiranja in varstva podatkov z vnosom EMŠO otroka oziroma učenca in davčno številko starša. V vsebinskem delu pa novela natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka za posameznega učenca. Podrobneje je opredeljeno napredovanje v prvem obdobju nižje stopnje izobraževalnega programa glasba. V noveli se izenačuje pravica učencev drugega razreda po podaljšanju izobraževanja za eno leto v primeru daljše opravičene odsotnosti učenca.

S predlagano novelo se uredi redakcija posameznih zakonskih določb.

Celotno besedilo predloga je na voljo TUKAJ, do 15. 12. 2023 pa lahko oddate komentar.

Nazaj