V pripravi

20. 9. 2021

V DZ je vložen predlog spremembe ZOFVI

V DZ je bil vložen predlog za spremembo določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki predvideva sledeče spremembe:sprememba na področju ciljev izobraževanja, kjer bi se dodali dve alineji: en cilj je, da se razvija negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, kot ...
23. 8. 2021

V pripravi je večja sprememba Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva.Ta prinaša kar nekaj sprememb, v predlogu pa spremembe pojasnjujejo sledeče:A.)II. poglavje (Učitelji, korepetitorji, laboranti in vzgojitelji)1.) V 7. členu v zvezi z zmanjšanjem ...
23. 8. 2021

V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V obrazložitvi spremembe so navedli, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da so ...
23. 8. 2021

V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom.V obrazložitvi spremembe so navedli, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da so ...
20. 7. 2021

V pripravi je sprememba Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.S tem pravilnikom bi se določalo:da imajo pravico do povračila stroškov prevoza tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen ...
23. 6. 2021

V pripravi je predlog novega Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami.S tem pravilnikom se določa možnosti pomoči otrokom z rizičnimi dejavniki in otrokom s posebnimi potrebami, poti sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih izvajalcev programov za predšolske ...
04. 5. 2021

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov je v javni razpravi

Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016.Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo ...
16. 11. 2020

V pripravi je Uredba o povračilu stroškov prihoda na delo in z dela za funkcionarje

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog nove Uredbe o povračilu stroškov prihoda na delo in z dela za funkcionarje Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. 9. 2020. Vlada Republike Slovenije je namreč ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti te uredbe, s katero je ...
13. 11. 2020

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodihMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

V javni razpravi je predlog novele Zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog novele Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, s katerim želi odpraviti doslej ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju zakona. Leta 2017 sprejeti zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami se je začel uporabljati s 1. januarjem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike