V pripravi

25. 8. 2022

Vlada je pripravila predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023, s katerim bi omejili dvig cen malice v šoli in oskrbnine v dijaškem domu

Ministrstvo za izobraževanje je v javno razpravo posredovalo predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju. Ta predvideva, da bi cena šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostala na ravni lanske. Razliko v ceni bi pokrili iz državnega proračuna. V obrazložitvi ...
11. 8. 2022

V pripravi je sprememba Pravilnika o financiranju šole v naravi

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi.Ta med drugimi prinaša:ureditev delovnega časa strokovnih delavcev, ki so spremljevalci skupini učencev v šoli v naravi po določbah KPVIZ in KPJS,uskladitev obračunavanja dodatkov pri plači s določbami KPVIZ in KPJS ...
15. 12. 2021

V pripravi je sprememba pravilnika, ki bi gluhim in naglušnim otrokom omogočil pomoč učitelja oziroma vzgojitelja za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami.Ta bi se spreminjal v 8. členu, kjer bi bilo določeno:(tolmač slovenskega znakovnega jezika)Gluhim in naglušnim otrokom, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno ...
23. 8. 2021

V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom.V obrazložitvi spremembe so navedli, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da so ...
20. 7. 2021

V pripravi je sprememba Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.S tem pravilnikom bi se določalo:da imajo pravico do povračila stroškov prevoza tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen ...
23. 6. 2021

V pripravi je predlog novega Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami.S tem pravilnikom se določa možnosti pomoči otrokom z rizičnimi dejavniki in otrokom s posebnimi potrebami, poti sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih izvajalcev programov za predšolske ...
04. 5. 2021

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov je v javni razpravi

Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo ter v strokovno in medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016.Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo ...
16. 11. 2020

V pripravi je Uredba o povračilu stroškov prihoda na delo in z dela za funkcionarje

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog nove Uredbe o povračilu stroškov prihoda na delo in z dela za funkcionarje Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. 9. 2020. Vlada Republike Slovenije je namreč ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku veljavnosti te uredbe, s katero je ...
13. 11. 2020

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodihMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

V javni razpravi je predlog novele Zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog novele Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, s katerim želi odpraviti doslej ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju zakona. Leta 2017 sprejeti zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami se je začel uporabljati s 1. januarjem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike