V pripravi je sprememba Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole

11. 6. 2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog spremembe Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

Zaradi spremembe koncepta razširjenega programa in umestitve v novelo Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K) je potrebna uskladitev dikcije člena, ki ureja urnik in dolžino ure, ki je s predlogom pravilnika poenotena na 45 minut. Predvideni so tudi odmori med posameznimi dejavnostmi razširjenega programa, če šola dela ne organizira strnjeno več ur. V tem primeru samostojno razporedi odmore v obsegu, ki je določen s tem pravilnikom. Urejen je tudi prehodni režim za šole, ki še ne bodo izvajale razširjenega programa v skladu z ZOsn-K. Za te šole se bodo do vstopa v prenovljeni koncept razširjenega programa še naprej uporabljale določbe sedaj veljavnega pravilnika glede trajanja ure podaljšanega bivanja in ure jutranjega varstva ter glede organizacije dopolnilnega pouka za učence, ki imajo popravni izpit.

Z novelo pravilnika se na novo določi roke za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki se premakne v mesec marec in mesec april.

Spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo tudi na roke za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu. ZOsn-K predvideva, da bodo učenci, ki se izobražujejo na domu, ocenjeni iz vseh predmetov glede na predmetnik posameznega razreda javno veljavnega programa, v katerem se učenci izobražujejo. Tem učencem se s spremembo pravilnika omogoči ocenjevanje znanja iz posameznih predmetov v daljšem časovnem obdobju.

Nazaj