V pripravi je sprememba Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

15. 5. 2024

Na spletnem portalu e-Demokracija je objavljen nov predlog spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Pravilnik določa spremenjene normative, ki so posledica zakonske uveljavitve prenovljenega koncepta razširjenega programa (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli – ZOsn-K, Uradni list RS, št. 16/24 z dne 29. 2. 2024). Zaradi ukinitve oddelkov podaljšanega bivanja, ki so služili za osnovo sistemizacije računovodskih in administrativnih delovnih mest ter delovnih mest ravnatelja, pomočnika ravnatelja in hišnika, se členi, ki urejajo sistemizacijo opisanih delovnih mest, ustrezno ovrednotijo na način, da se upoštevajo zgolj oddelki obveznega programa in skupine vzgojnega programa.

V pravilniku je jasneje definirana obveznost vzgojno-izobraževalnega dela ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, uvedena je metodologija izračuna ur razširjenega programa, ki temelji na številu oddelkov in številu učencev (skladno z 48. členom ZOsn-K), definirani so tudi normativi za oblikovanje skupin v razširjenem programu.

Skladno z določili 46. in 47. člena ZOsn-K se uvaja prehodni režim za šole, ki bodo do leta 2028 vstopale v prenovljeni koncept razširjenega programa.

Prav tako se predvideva določba, kjer bi za nudenje fizične pomoči šola oziroma zavod na podlagi odločbe o usmeritvi, zapisnika oziroma individualnega načrta pomoči družini centra za zgodnjo obravnavo ali strokovnega poročila mobilnega tima v tekočem šolskem letu lahko sistemiziral delovno mesto spremljevalca, če ne more zagotoviti izvajanja odločbe v okviru obstoječe kadrovske zasedbe oziroma na drug ustrezen način.

Besedilo sprememb je na voljo TUKAJ, do 22. maja lahko oddate tudi komentar.

Nazaj