Pokrivanje primanjkljaja, ki je vrtcu nastal zaradi višanja stroškov

07. 2. 2023 | Avtor: mag. Špela Kramberger

Vprašanje:

V mesecu oktobru smo v javnem vrtcu, tako kot v vsem javnem sektorju, na podlagi Dogovora o ukrepih na področjih plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, Uradni list RS 136, 25.10.2022 izplačali dodatni regres za letni dopust, povišane plače zaposlenim za 4,5 %, višja povračila za prehrano na delu za zaposlene.
Naš vrtec se financira iz cene programov, ki so bile sprejete in veljavne od 1. 9. 2021 naprej. V teh cenah programov pa niso zajeti višji stroški regresa, plač in povračil za prehrano, ki smo jih izplačali z oktobrsko plačo leta 2022.

Občino ustanoviteljico smo zaradi likvidnostnih težav in zaradi tega, ker teh višjih stroškov, ki jih je vlada sprejela 25. 10. 2022, nismo imeli vračunanih v ceno programov, zaprosili, da nam zagotovi dodatna sredstva, da smo lahko izplačali dodatni regres in povišane stroške plač.
V zvezi s tem vas prosimo za pojasnilo, ali je vrtec upravičen do teh dodatnih sredstev in ali jih lahko v računovodske evidence vrtec knjiži kot prihodek, ali so to morda samo izposojena sredstva, ki jih mora vrtec občini vrniti?
Občina trdi, da ni pravne osnove, da nam sredstva dajo mimo cene programa.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj