Pogoji za opravljanje dela

31. 8. 2016

Pedagoški vodja vrtca oz. pomočnik ravnatelja - pogoji za imenovanje

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca. Vsi strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit. Znanje slovenskega knjižnega jezika ...