Nova zakonodaja

02. 3. 2021

Novela Zakona o vrtcih začne veljati 24. 2. , oprostitev plačila vrtca pa od 1. 9. 2021

Državni zbor je dne 27. 1. 2021 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki je bil dne 9. 2. 2021 objavljen v Uradnem listu RS (št. 18/21). Novela zakona prične veljati dne 24. 2. 2021, razen glede oprostitve plačila vrtca staršev, ki bodo imeli v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 2. 2020

Pravilnik o o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

Sprejet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, ki je začel veljati 15. 2. 2020.Ta med najpomembnejšimi spremembami spreminja 10. člen, kjer so opredeljeni pouka prosti dnevi, po novem kot pouka prost dan se dodaja še dodatni dan, ki ga lahko določi minister ...
13. 1. 2020

Pravilnik o spremembah pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

Na podlagi novel Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 46/19) in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 46719) je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) predlagalo spremembe četrtega in petega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Pravilnik o spremembi pravilnika o bivanju v dijaških domovih

Sprejeta je sprememba Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18).V Pravilniku se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»(4) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na dijake, se uporabljajo tudi za učence, ki imajo pravico bivati v dijaškem domu, razen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Pravilnik o spremembi pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) se v 5. členu, s katerim je določena vsebina evidenc v gimnazijah, in v 6. členu, s katerim je določena vsebina evidenc strokovnih in poklicnih šol, za besedo »občana« doda besedna zveza »e-naslov, telefonsko številko, davčno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 11. 2018

Od 1. 9. 2019 v uporabi dva nova učna načrta v osnovni šoli

V Uradnem listu RS št. 69/18 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola. Ta prinaša: posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet. Spremenjeni predmetnik in učna načrta se začnejo uporabljati v šolskem ...
05. 7. 2018

Novosti Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

V Uradnem listu št. 43/18 je objavljen nov Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna. Veljati je začel 7. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2018. Pravilnik je bil sprejet na podlagi 29. člena Zakona o vrtcih, ki umešča poseben ...
22. 11. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (velja od 21. 10. 2017)

V Uradnem listu RS, št. 55/2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela – ZID-1A, ki je pričel veljati 21. oktobra 2017. Zakon vsebuje spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočile inšpekciji dela učinkovitejše delo, saj vsebuje nove možnosti ukrepanja inšpektorja. Bistvena novost namreč je ...
13. 11. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (začetek veljave 21. 10. 2017)

V Uradnem listu RS št. 55/2017 dne 6. 10. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: zakon). Zakon sledi spremembam, objavljenim v zadnjem Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/2017), in ...