Nova zakonodaja

28. 6. 2022

Sprejeta sta pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu št. 87/22 sta bila objavljena nova pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer:Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanjuPravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ...
20. 6. 2022

Sprejeti so novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 85/22 so bili objavljeni novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, in sicer:Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v ...
31. 1. 2022

Odredba o spremembi izobraževalnih programov glasbene šole je začela veljati 29. 1. 2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ki ga je sprejel na 218. seji, dne 16. 12. 2021 in s katerim je določil dopolnitve učnih načrtov predmetov v izobraževalnih programih glasbene šole in znanja, ki jih morajo imeti izvajalci predmetov ...
29. 7. 2021

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - posodobljeno

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.V ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 3. 2021

Novela Zakona o vrtcih začne veljati 24. 2. , oprostitev plačila vrtca pa od 1. 9. 2021

Državni zbor je dne 27. 1. 2021 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki je bil dne 9. 2. 2021 objavljen v Uradnem listu RS (št. 18/21). Novela zakona prične veljati dne 24. 2. 2021, razen glede oprostitve plačila vrtca staršev, ki bodo imeli v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 2. 2020

Pravilnik o o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

Sprejet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah, ki je začel veljati 15. 2. 2020.Ta med najpomembnejšimi spremembami spreminja 10. člen, kjer so opredeljeni pouka prosti dnevi, po novem kot pouka prost dan se dodaja še dodatni dan, ki ga lahko določi minister ...
13. 1. 2020

Pravilnik o spremembah pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah

Na podlagi novel Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 46/19) in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 46719) je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) predlagalo spremembe četrtega in petega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Pravilnik o spremembi pravilnika o bivanju v dijaških domovih

Sprejeta je sprememba Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18).V Pravilniku se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»(4) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na dijake, se uporabljajo tudi za učence, ki imajo pravico bivati v dijaškem domu, razen ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2020

Pravilnik o spremembi pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18) se v 5. členu, s katerim je določena vsebina evidenc v gimnazijah, in v 6. členu, s katerim je določena vsebina evidenc strokovnih in poklicnih šol, za besedo »občana« doda besedna zveza »e-naslov, telefonsko številko, davčno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 11. 2018

Od 1. 9. 2019 v uporabi dva nova učna načrta v osnovni šoli

V Uradnem listu RS št. 69/18 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola. Ta prinaša: posodobljen učni načrt za obvezni predmet Slovenščina in nov izbirni predmet Filmska vzgoja ter učni načrt Filmska vzgoja kot izbirni predmet. Spremenjeni predmetnik in učna načrta se začnejo uporabljati v šolskem ...