Nova zakonodaja

01. 8. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 74/2023 je v petek, 7. 7. 2023, bil objavljen nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki se začne uporabljati z začetkom šolskega leta 2023/24.Spremenjeni pravilnik sledi določilom Zakona o obravnavi otrok s čustvenimi in ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:»(1) V vrtcu z 20 oddelki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. V 7. členu 4. točka spremeni tako ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. V 3. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, ki se začne uporabljati s 1. 9. 2023

V Uradnem listu št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole, uporabljati se začne 1. septembra 2023.Spremembe so:I. Besedilo 4.a člena se spremeni tako, da se glasi: »»Mentorju se za ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 8. 2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih se začne uporabljati 1. 9. 2022

V Uradnem listu št. 92/2022 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, ki se začne uporabljati 1. 9. 2022.Ta prinaša, kar nekaj sprememb, in sicer se spreminja:3. člen (razpisni postopek)Sprememba: Tretji odstavek 3. člena ("K morebitni naknadni spremembi števila ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2022

Sprejeta sta pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu št. 87/22 sta bila objavljena nova pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer:Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanjuPravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ...
20. 6. 2022

Sprejeti so novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 85/22 so bili objavljeni novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, in sicer:Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v ...
31. 1. 2022

Odredba o spremembi izobraževalnih programov glasbene šole je začela veljati 29. 1. 2022

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ki ga je sprejel na 218. seji, dne 16. 12. 2021 in s katerim je določil dopolnitve učnih načrtov predmetov v izobraževalnih programih glasbene šole in znanja, ki jih morajo imeti izvajalci predmetov ...
29. 7. 2021

Novosti Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - posodobljeno

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122, Uradni list RS, št. 174/20) določa izvrševanje proračunov Republike Slovenije na vsebinsko enak način kot pretekla leta, zato je smiselno opozoriti le na nekatere določbe, ki posegajo na področje plač oziroma razpolaganje s sredstvi za plače.V ...
Samo za aktivne naročnike: