Strokovno - pedagoško področje

13. 9. 2022

Veljavnost vzgojnih ukrepov v srednji šoli

Kakšna je veljavnost vzgojnih ukrepov v srednji šoli? Torej, kdaj se brišejo oziroma kako je, ko je vzgojnih ukrepov več?
Samo za aktivne naročnike:
17. 6. 2022

Ukrepanje vrtca, če starši ne podpišejo zapisnika Multidisciplinarnega tima pri Centru za zgodnjo obravnavo otrok

V vrtcu se pogosto srečujemo s primeri, ko starši ne sprejemajo drugačnosti svojih otrok. V primerih, ko imajo otroci vedenjske težave in se mora delo ene strokovne delavke v skupini osredotočiti zgolj na enega otroka, je to res velik problem, z vidika zagotavljanja ciljev predšolske vzgoje, ne nazadnje pa tudi ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 4. 2022

Ali je mentor dijaku, študentu lahko tudi strokovni delavec brez naziva mentor?

Ali je lahko strokovni delavec v vrtcu mentor dijaku, študentu tudi, če sam še ni pridobil naziva mentor?Po 110. členu ZOFVI mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv ...
05. 11. 2021

Sodelovanje spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v skupini za pripravo in evalvacijo individualiziranega programa

Ali spremljevalec lahko ali ne sme sodelovati na skupnem sestanku, ki je organiziran za predstavitev IP za otroka? Ali spremljevalec lahko komunicira in sodeluje z starši?
Samo za aktivne naročnike:
03. 11. 2021

Opravljanje drugih del spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v času odsotnosti otroka

Kakšna dela mora opravljati spremljevalec, ki je dodeljen za otroka, v času odsotnosti otroka zaradi bolezni?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 10. 2021

Ali ima učenec, ki se izobražuje na domu, pravico do sodelovanja na šolskih tekmovanjih?

Ali se lahko učenec, ki se šola na domu, udeleži tekmovanj na šoli, v katero je drugače vpisan? Ima status učenca, kot pravi zakon, vendar se ne predvideva, da bi se udeleževal dejavnosti, ki jih ponuja šola. Ali to pomeni tudi za tekmovanja? Če ne, kje pa se potem lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2021

Občina financira zaposlitev stalnega spremljevalca - kako izpeljati postopek?

Učenec ima po odločbi dodeljenega začasnega spremljevalca. Ker po odločbi otroku ne pripada stalni spremljevalec, so se starši dogovorili z občino, ki bi za to finančno želeli pri tem pomagati, in sicer za 4 ure na dan. Ali je potrebno pridobiti še kakšno soglasje, da lahko šola zaposli to osebo ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 6. 2021

Kolikšna mora biti realizacija ur dodatne strokovne pomoči na koncu šolskega leta?

Kako je z realizacijo ur dodatne strokovne pomoči (DSP) v osnovni šoli? Ali mora biti realiziranih vsaj 95 % ur, ki otroku pripadajo po odločbi, tako kot je pri ostalih predmetih?Če da:ali enako velja za ure učne pomoči, svetovalne storitve in pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj? Torej ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2021

Šolanje na domu - obveznost pridobitve nove odločbe o usmeritvi in potrebni pogoji izvajalca

Starši učenca, ki ima odločbo, želijo izvajati šolanje na domu. Ali je za šolanje na domu potrebno pridobiti tudi mnenje komisije, ki je usmerjala otroka? Ali je (kadar gre za otroka s posebnimi potrebami) določeno, kakšno izobrazbo mora imeti izvajalec?
Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2021

Ali mora šola v individualizirani program vnesti vse prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje navede v strokovnem mnenju?

V kolikšni meri je vzgojno-izobraževalni zavod dolžan v individualizirani program učenca s posebnimi potrebami vključiti vse prilagoditve, ki jih KUOPP zapiše v strokovnem mnenju (če v šoli člani strokovne skupine presojamo, da določena prilagoditev, ki jo v svojem strokovnem mnenju zapiše KUOPP, ne vidimo kot smotrne)?
Samo za aktivne naročnike: