Mnenja Varuha človekovih pravic

02. 7. 2019

Varstvo pravic dijaka - Prepoved udeležbe dijaka na šolskem izletu zaradi epilepsije

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati dijaka srednje šole, ki ima cerebralno paralizo in epilepsijo, naslovila na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Mati je v pritožbi navedla, da šola njenemu sinu zaradi epilepsije prepoveduje ...
29. 6. 2019

Varstvo otrokovih pravic - Zagotavljanje pravice do zasebnosti učencem v šolah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z ravnanjem šole, v kateri se učenci prve triade za pouk športne vzgoje preoblačijo v športna oblačila vsi skupaj v svojih učilnicah. Nekaterim učencem (predvsem učenkam) to predstavlja zelo stresno situacijo. Otroci si morajo namreč sleči tudi spodnje perilo – ...
27. 6. 2019

Pravice in dolžnosti učencev/dijakov - Testiranje učencev na prepovedane droge v šolah

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je bila vključena v pripravo hišnega reda na eni od srednjih šol, zato jo je zanimalo naše mnenje glede testiranja dijakov na alkohol in prepovedane droge. Varuh je podoben primer obravnaval že leta 2015, ko nas je učiteljica spraševala za mnenje in priporočila ...
27. 6. 2019

Varstvo otrokovih pravic - Soglasje obeh staršev za vključitev otroka v interesne dejavnosti

Prejeli smo pismo pobudnice, ki navaja, da ima težave, ker oče njenih otrok ne želi podati soglasja k vključitvi otrok v interesne dejavnosti v vrtcu oziroma šoli.Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da sta starša tudi po razpadu življenjske skupnosti pristojna soodločati o vseh vprašanjih, ki so ...