Mnenja Varuha človekovih pravic

11. 10. 2023

Pravice učencev - Primerna velikost obroka kosila in dovolj časa za prehranjevanje

Osnovnošolec je pisal Varuhu človekovih pravic (Varuh), da so porcije šolskega kosila premajhne, posebej za učence zadnje triade, in da iz šole domov prihaja lačen. Večkrat se tudi zgodi, da česa predčasno zmanjka in nekateri učenci ostanejo brez dela kosila (npr. ko so bili za kosilo jota in štruklji, je ...
06. 10. 2023

Pravice otrok s posebnimi potrebami - Neudeležba otroka šole v naravi, ker šola ni zagotovila začasnega spremljevalca

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel pobudo z navedbo, da se otrok ne more udeležiti šole v naravi, ker šola nima pogojev, da bi zagotovila spremljevalca in varnost za otroka. Otrok ima namreč sladkorno bolezen tipa 1, starši pa so bili z informacijo seznanjeni šest dni pred predvidenim ...
14. 4. 2021

Pravice staršev v VIZ - Preprečevanje vpogleda v otrokove ocene enemu od staršev po razpadu zakonske zveze

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnilo Društvo očetov Slovenije (pobudniki), ki so izpostavili problematiko ločenih staršev glede vpogleda v otrokove ocene v šoli. Izpostavili so primere, ko eden od staršev nagovori uradno osebo s področja šolstva, da drugemu staršu ne omogoči vpogleda v otrokove ocene kljub ...
19. 6. 2020

Varstvo pravic učencev - Ocenjevanje znanja takoj po odsotnosti učenca zaradi bolezni

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel vprašanje staršev, kako je s pravicami otroka po vrnitvi v šolo po bolezni, zaradi katere je manjkal od pouka osem dni. Starši so še v času njegove bolezni v šoli izvedeli, da bo otrok takoj, ko se bo vrnil v šolo, vprašan določeno ...
19. 6. 2020

Varstvo otrok s posebnimi potrebami - Izvajanje respiratorne fizioterapije pri otroku s posebnimi potrebami v šolo

Mati učenca drugega razreda osnovne šole je prosila Varuha človekovih pravic RS (Varuha) za posredovanje. Napisala je, da je njen otrok deček s posebnimi potrebami in mu je zaradi njegove oviranosti dodeljena spremljevalka. Poleg tega pa deček potrebuje pomoč pri izkašljevanju (respiratorno fizioterapijo), zato naj bi spremljevalka nudila tudi tovrstno ...
19. 6. 2020

Pravice staršev v VIZ - Pridobitev potrdila o šolanju za otroka

Pobudnik je za svoja otroka v šoli želel dobiti potrdilo o šolanju. Starša otrok sta razvezana in otroka sta zaupana v varstvo in vzgojo materi. Šola pobudniku potrdil ni želela izročiti, češ da je mati otrok prepovedala kakršnokoli izdajanje potrdil ali listin, ki se nanašajo na otroka, brez njene vednosti ...
09. 8. 2019

Pravice iz delovnega razmerja - Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovila pobudo pobudnica, ki je bila dvajset let zaposlena v glasbeni šoli za določen čas, in sicer na podlagi 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) zaradi neizpolnjevanja pogoja izobrazbe za učitelja kitare. V šolskem letu 2014/2015 ni bila ...
31. 7. 2019

Varstvo pravic predšolskih otrok - Dodatna strokovna pomoči za otroka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more biti vključen v vrtec

V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček je pred enim letom zaradi gluhote prejel polžev vsadek, zaradi česar nujno potrebuje specialno surdopedagoško obravnavo v skladu z odločbo o usmeritvi. DSP je izvajal Center za sluh ...
19. 7. 2019

Varstvo pravic učencev - Sporen izrek vzgojnega ukrepa

Od Varuha je pobudnica želela mnenje v zvezi z glasovanjem učiteljskega zbora o izreku vzgojnega ukrepa njenemu sinu. Vzgojnemu ukrepu ni oporekala, pač pa se ni strinjala z načinom glasovanja strokovnih delavcev šole. Ime in priimek njenega sina z opisom kršitve šolskega reda se je znašlo kar na oglasni deski ...
04. 7. 2019

Organizacija dela - Zagotavljanje vegetarijanske prehrane v šolah

Varuh je znova obravnaval problem zagotavljanja ustrezne vegetarijanske prehrane v šolah. Pobudnica je navajala, da njena hči v šoli dobi za kosilo obrok, ki mu je zgolj odstranjeno meso – na primer testenine brez mesne polivke. Menila je, da táko ravnanje ni primerno in da bi šola morala tudi za ...