Prenehanje zaposlitve in odpoved pogodbe o zaposlitvi

24. 7. 2023

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vročanje pogodbe o zaposlitvi je urejeno v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). Ustavno sodišče je v ustavni odločbi številka U-I-200/15-21 in Up-936 ...
18. 5. 2022

Odpravnina pri poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je v 79. členu uvedel pravico do odpravnine v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 11. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1

ZDR-1 v 89. členu ureja redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca in odpovedne razloge, med njimi tudi razlog nesposobnosti, ki je opredeljen, kot sledi:- nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno,- neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Uvedba disciplinskega postopka zoper delavca

Javni uslužbenec je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja ter je za kršitev teh obveznosti disciplinsko odgovoren. Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti se ugotavlja v disciplinskem postopku. Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev se uporablja ZDR-1, posebne določbe so tudi v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Faze v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi: ugotovitev zakonsko določenega razloga, pisna seznanitev z kršitvijo, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ugotovitev zakonsko določenega razloga Kadar obstajajo zakonsko določeni razlogi, ki kažejo, da so odnosi med strankama popolnoma skaljeni ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

Posebno varstvo invalidov Invalidi uživajo posebno varstvo tako po ZDR-1 kot tudi po drugih predpisih. V zvezi s tem ZDR-1 sicer napotuje na Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter na Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11 ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

ZDR-1 ureja različne vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri tem izhaja iz dejstva, da je delavec šibkejša stranka pogodbe o zaposlitvi in zato ZDR- 1 določa postopke oziroma obveznosti delodajalca, ki jih mora ta izvesti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Obveznosti delodajalca so odvisne od vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, pisna seznanitev z razlogi za odpoved, zagovor, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, preveritev, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali ga ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Faze v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga: ugotovitev obstoja odpovednega razloga, obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, možnost odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, pisna odpoved pogodbe o zaposlitvi (glej točko 4/5.1.1 tega priročnika). Z ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ureja ZDR-1, upoštevane so tudi posebne določbe ZOFVI in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ter začasni ukrepi po ZUJF. Zelo pomembno je, da delodajalec celoten postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvede zakonito, saj mora v nasprotnem primeru ...
Samo za aktivne naročnike: