Varnost zaposlenih

13. 8. 2015

Zagotavljanje varnosti pri delu pri uporabi delovne opreme

Delavci lahko pri svojem delu uporabljajo samo brezhibno delovno opremo, saj je brezhibnost opreme eden od pogojev za zagotovitev varne uporabe te opreme. Ali oprema ustreza minimalnim varnostnim zahtevam ali ne oz. ali nova oprema ustreza veljavni zakonodaji, se preverja s pregledi delovne opreme, ki jih izvaja pooblaščeno podjetje z ...
13. 8. 2015

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalec opredeli nevarnosti ter sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnega in zdravega dela. Izjava o varnosti je tako dokument, ki predstavlja jedro ter bistvo sistema varnosti in zdravja pri delu pri posameznem delodajalcu.
13. 8. 2015

Obveznosti delodajalca in vodje zavoda

Delodajalec izvaja varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela varnosti in zdravja pri delu: izogibanje nevarnostim; ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti; obvladovanje nevarnosti pri njihovem viru; prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja ...
13. 8. 2015

Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu za vzgojno-izobraževalne zavode

Podlaga za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS 56/99, 64/01 do 3. 12. 2011 oziroma Ur. l. RS 43/2011 po 3. 12. 2011), ki opredeljuje predvsem pravice in dolžnosti delodajalcev ter ...