Finančno poslovanje zavoda

31. 8. 2020

Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

Na podlagi tretjega odstavka 148. čl. Ustave RS je bil 10. julija 2015 sprejet Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je začel veljati 25. julija 2015. ZFisP ureja način in časovni okvir izvajanja srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja ter merila za določitev izjemnih okoliščin, v katerih ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 11. 2019

Razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti javnega zavoda

Ločeno prikazovanje prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo V 9. čl. Zakona o računovodstvu je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila posrednega PU (npr. zavoda) zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, od spremljanja ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Tržna dejavnost in izplačilo delovne uspešnosti

Javni zavod lahko poleg dejavnosti (negospodarske javne službe) opravlja tudi druge dejavnosti, s katero dopolnjuje svojo dejavnost (t.i. tržno dejavnost). Možnost izvajanja tržne dejavnosti mora izhajati in zakona, podzakonskega predpisa ali akta o ustanovitvi (npr. odloka o ustanovitvi javnega zavoda). Ustanovitelj je tisti, ki opredeli katero dejavnost lahko zavod ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 2. 2018

Obvezne sestavine pogodbe sklenjene z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja

Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja lahko notranje revidiranje zagotavljajo z eno izmed naslednjih oblik: z lastno službo, s skupno notranje revizijsko službo ali z najemom zunanjega izvajalca (v skladu s predpisi s področja javnega naročanja). V primeru, da javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja notranjega revidiranja ne ...
01. 1. 2018

Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Notranjerevizijska dejavnost v vzgojno-izobraževalnih zavodih Opredelitev notranjega revidiranja Nadziranje je poleg načrtovanja in izvrševanja pomemben dejavnik proračunskega poslovanja, naj gre za nadziranje poslovanja neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov. Navedeno velja tudi za poslovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov kot posrednih proračunskih uporabnikov. Nadzor nad porabo javnih oz. proračunskih sredstev ima velik pomen v ...
12. 8. 2015

Finančno poslovanje zavoda

Od ravnatelja se praviloma ne pričakuje, da bi moral sam neposredno skrbeti za vsa področja poslovanja v družbi in da bi odgovarjal za vsa tveganja. Posebej v večjih šolah namreč od ravnatelja ni mogoče pričakovati, da bi lahko zagotovil, da bodo celotno poslovanje šole in vse aktivnosti šole skladni s ...