Pogodba o zaposlitvi

24. 5. 2019

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas je treba za zaposlene v vzgojno- izobraževalnih zavodih upoštevati tako določbe ZDR-1 kot ZOFVI. Že v splošnih določbah ZDR-1 o pogodbi o zaposlitvi je zapisano, da se ta praviloma sklepa za nedoločen čas in da je sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2019

Pogodba o delu (109.a ZOFVI)

Za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti lahko šola oziroma vrtec sklene pogodbo o delu (podjem) pod pogoji iz Obligacijskega zakonika, kadar je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pred tem pa so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.Pogodbo o delu se lahko sklene le z delavcem, ki ima ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Pogodba o zaposlitvi vzgojitelja predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, z osnovno šolo (109.b člen ZOFVI)

Šola lahko za obdobje enega šolskega leta sklene pogodbo o zaposlitvi z vzgojiteljem predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, za: poučevanje v prvem razredu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranje varstvo v osnovni šoli. Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi z osnovno šolo se za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 5. 2019

Posebnosti pogodb o zaposlitvi v vzgoji in izobraževanju

Tako delovnopravna teorija kot praksa poznata situacije, ko bodisi čas bodisi kraj ali druge okoliščine dela narekujejo posebno urejanje. Zakonodaja (predvsem ZDR-1) ureja posebnosti pogodbe o zaposlitvi, ko gre za: opravljanje dela za določen čas, opravljanje dela pri drugem delodajalcu - uporabniku, opravljanje javnih del, opravljanje dela s krajšim delovnim časom ...
24. 5. 2019

Temeljne obveznosti delodajalca v času delovnega razmerja

  Obveznost zagotavljanja dela (43. člen ZDR-1) Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi, ter zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov. Obveznost plačila (44. člen ZDR-1) Delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 11. 2018

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del

Zaposlitev za opravljanje javnih del in njene posebnosti Zaposlitev za opravljanje javnih del je zaposlitev, ki ima vrsto posebnosti tako glede načina sklenitve zaposlitve, finančnih obveznosti delodajalca za tovrstno zaposlitev kot tudi glede trajanja in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za opravljanje javnih del, zato imata ta zaposlitev ter pogodba o ...