Administracija

20. 9. 2023

Vpis otroka v vrtec, če so starši podali vlogo za oprostitev cepljenja in vključitev otroka pod tem pogojem še v naslednjem šolskem letu

Imamo vprašanje v zvezi cepljenjem (cepljenje za OMR), ki je po Zakonu o vrtcih obvezno, če želijo starši otroka vključiti v vrtec. Če pediater na zdravniškem potrdilu obkroži, da otrok ni cepljen in pri tem NE obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, ali imajo starši vseeno možnost, da sami podajo ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 8. 2023

Ali lahko ravnatelj predlaga dodelitev sredstev iz šolskega sklada?

Ali lahko ravnatelj oz. pomočnik ravnatelja poda Upravnemu odboru Sklada vrtca predlog za koriščenje sredstev iz sklada?
Samo za aktivne naročnike:
07. 8. 2023

Ali je lahko član sveta zavoda tudi starš, ki ni član sveta staršev?

Avtor: Tanja Bohl

Ali predstavniki sveta staršev predlagajo in volijo predstavnike v svet zavoda med člani sveta staršev ali je lahko predlagan in izvoljen v svet zavoda tudi starš, ki sicer ni član sveta staršev?
Samo za aktivne naročnike:
18. 7. 2023

Javno naročilo pohištva v šoli in uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave zaradi nujnosti dobave

Neurje je uničilo streho ter poplavilo javni zavod. Ali lahko uničeno pohištveno opremo naročimo po postopku s pogajanji brez predhodne objave po č) točki 46. člena ZJN-3? Ali je razlog nujnosti izpolnjen, če po rednem postopku izbrani ponudnik ne bi pravočasno pridobil materiala za izdelavo pohištva do 31. 8. 2023 ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2023

Sodelovanje člana sveta zavoda na seji v času bolniškega staleža

Avtor: Tanja Bohl

Za 22. 6. imamo sklicano sejo svet zavoda, in sicer za imenovanje ravnatelja. Predsednica sveta je v bolniškem staležu in zanima me, ali je sklic na dan njene odsotnosti sprejemljiv in ali se lahko udeleži te seje in jo vodi, kljub njeni odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Predsednica sveta zavoda je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 6. 2023

Nadomestne volitve za člana sveta zavoda

Avtor: Tanja Bohl

Član sveta zavoda preneha z delovnim razmerjem. S tem se mu preneha tudi članstvo v svetu zavoda kot predstavniku delavcev - tehnično osebje. Po 30. členu pravilnika o volitvah in odpoklicu članov njegovo mesto zasede naslednji kandidat, ki je med neizvoljenimi prejel največ glasov. Iz dokumentacije je razvidno, da tehnično osebje ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2023

Priprava predloga za pridobitev mnenja ministra o izbranem kandidatu za ravnatelja

Avtor: Tanja Bohl

V šoli smo izvedli volitve in imenovali ravnatelja. Sedaj izpolnjujemo dokumentacijo za ministrstvo in ne vemo, kako v prilogo vpisati podatke o glasovanju učiteljskega zbora. Pod katero alinejo vpišemo število neveljavnih glasovnic in število članov učiteljskega zbora, ki se glasovanja niso udeležili?
22. 5. 2023

Obveznost pridobitve soglasja sindikata za notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo po ZZPri

Avtor: Tanja Bohl

Ali mora zavod pred sprejemom Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo pridobiti mnenje sindikata? H katerim internim pravilnikom na sploh mora predhodno podati mnenje sindikat? Ali obstaja kakšno pravilo v javnem sektorju?
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2023

Evidentiranje prijave kršitve po ZZPri v evidenco pošte in naloge administratorja (tajnika)

Avtor: Tanja Bohl

Ali mora administrator (tajnik vrtca) prijavo kršitve, ki je bila poslana po klasični pošti na naslov zavoda s pripisom 'Posredovati v roke zaupniku', evidentirati v poštno knjigo v programu Saop kot vso ostalo pošto, ki prihaja v vrtec?Kakšne konkretno so naloge administratorja/tajnika v postopkih prejema prijave kršitev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 5. 2023

Ali lahko predsednik sveta zavoda v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža vodi korespondenčno sejo sveta zavoda?

Avtor: Tanja Bohl

Izvesti moramo korespondenčno sejo sveta zavoda, ki je zaradi nujnih zadev ne moremo prestaviti. Predsednica sveta zavoda je vzgojiteljica, zaposlena v našem vrtcu, sedaj pa je v bolniškem staležu zaradi poškodbe, je pa pripravljena kljub temu korespondenčno sejo izvesti. Ali jo lahko, kljub bolniškemu staležu, vodi predsednica sveta zavoda ali ...
Samo za aktivne naročnike: