Administracija

14. 10. 2022

Obdelava podatkov neizbranih kandidatov - obvestilo neizbranemu kandidatu in rok hrambe dokumentacije

Kandidati za zaposlitev pri prijavi na prosto delovno mesto pošljejo prijavo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev. Zanima nas smiselnost uporabe spodaj navedenega besedila, ki ga zapisujemo pri obvestilu neizbranim kandidatom, glede nato, da je potrebno vse vloge za delo pošiljati po e-pošti.V obvestilu neizbranim kandidatom imamo na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 9. 2022

Število članov sveta zavoda po številnih spremembah ZOFVI - kako ustrezno ravnati, da bo svet zavoda deloval zakonodajno skladno?

Ker se je prejšnji sestavi sveta zavoda v letu 2022 iztekel mandat, smo 14. 4. 2022 izvedli volitve članov sveta zavoda – predstavnikov delavcev, po zakonodaji, ki določa 3 predstavnike delavcev. Na glasovnici je bilo 9 kandidatov, izvoljeni so bili trije kandidati, ki so dosegli najvišje število glasov. Konstitutivna seja novega ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 9. 2022

Ali je potrdilo o cepljenju za otroka, ki ga je izdal zdravnik v tujini za vključitev v vrtec, veljavno?

V naš vrtec je vpisan otrok, ki s starši živi v sosednji Avstriji in ima tam tudi izbranega pediatra, starši in otrok so sicer Slovenci. Ob vključitvi otroka v vrtec so starši predložili zdravniško potrdilo v nemščini, da je otrok cepljen po rednem obveznem programu (na obrazcu, ki se uporablja ...
Samo za aktivne naročnike:
08. 8. 2022

Ravnanje s podatki z odločbe CSD pri obravnavi vloge staršev za subvencioniranje cene šole v naravi iz sredstev šolskega sklada

Starši iz socialno šibkih družin imajo možnost pridobiti subvencijo cene šole v naravi na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in pravilnika o izvajanju šole v naravi, kadar imajo težavo pri plačilu cene izvedbe šole v naravi za svojega otroka. Starši v tem primeru oddajo ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 8. 2022

Zapisnik za sejo sveta staršev, ki ni bila sklepčna

Imeli smo sejo Sveta staršev, ki zaradi premajhnega števila prisotnih ni bila sklepčna. Ali se v takšnem primeru lahko v zapisnik zapišejo kakršni koli sprejeti sklepi?
Samo za aktivne naročnike:
26. 7. 2022

Kako dolgo moramo hraniti kadrovsko dokumentacijo?

Avtor: Tanja Bohl

Kako je s hrambo kadrovskega gradiva, koliko časa se hranijo sledeča gradiva:razpisi za prosta delovna mestaprošnje/ponudbe kandidatov za delo na prosta delovna mestaizjava o prihodu na delo – za tiste zaposlene, ki niso več zaposleni – pasiva

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 5. 2022

Posredovanje podatkov o zaposlenim odvetnikom/pooblaščencem staršev

S strani odvetniške družbe, ki zastopa očeta otroka, ki obiskuje vrtec, je vrtec prejel prošnjo, v katerem odvetniška družba prosi vrtec, da ji posreduje podatek o tem, koliko časa sta bila vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja prisotna na delovnem mestu v točno določenem časovnem obdobju oziroma kdaj sta bila odsotna zaradi ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2022

Ali je davčna številka staršev podatek, ki se ga lahko vključi v pogodbo o vključitvi otroka v vrtec?

Preden sprejmemo otroka v vrtec, se s starši ali skrbniki sklene pogodba o vključitvi otroka v vrtec. Med podatki, ki jih morajo starši navesti oz. vpisati v pogodbo, je tudi davčna številka. Zanima nas, ali je podatek o davčni številki s kakršnega koli vidika sporen?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2022

(Ne)združljivost funkcij predsednika sveta zavoda in sindikalnega zaupnika

Avtor: Tanja Bohl

Izvedli smo volitve za sindikalnega zaupnika. Za sindikalnega zaupnika je bila izvoljena oseba, ki opravlja tudi funkcijo predsednika sveta zavoda vrtca.Zanima nas, ali sta funkciji združljivi oz. ali je primerneje, da se novoizvoljen sindikalni zaupnik umakne iz funkcije predsednika sveta zavoda in ostane še samo član sveta zavoda?
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Ali zdravstveno osebje v zavodu za otroke s posebnimi potrebami lahko glasuje v okviru učiteljskega zbora za imenovanje ravnatelja?

Ali medicinska sestra s srednješolsko izobrazbo, fizioterapevtka, delovna terapevtka in varuh v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja (srednješolska izobrazba) spadajo med strokovne delavce, ki imajo pravico do glasovanja za mnenje o imenovanju kandidatov? Smo zavod za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami.
Samo za aktivne naročnike: