Administracija

10. 5. 2023

Obveznost določitve posebne telefonske številke in e-naslova za zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Avtor: Tanja Bohl

Ali je dovolj, če ima notranja zaupnica za prijavo stacionarno telefonsko številko v pisarni, ki je že namenjena njenemu delu, (na primer svetovalna delavka, ki ima svojo pisarno in je v njej sama in se edina javlja na telefon) ali je potrebna še ena dodatna telefonska številka oz. telefon? Lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2023

Imenovanje vršilca dolžnosti izmed članov sveta zavoda

Avtor: Tanja Bohl

Ali je član sveta zavoda lahko imenovan za vršilca dolžnosti ravnatelja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 4. 2023

Občina na razpisu za sofinanciranje športnih programov zahteva poimenski seznam učencev športnikov

Občina je objavila razpis za sofinanciranje športnih programov. Med njimi je tudi program, na katerega lahko kandidira šola, vendar pa zahtevajo kot obvezno prilogo med drugim tudi poimenski seznam registriranih učencev pri NPŠZ (ime, priimek, naslov, letnica rojstva). To so skoraj vsi učenci oz. podatkov o tem, kdo so registrirani ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 4. 2023

Imenovanje volilne komisije in kako ravnati, če en od članov odstopi

Ugotovili smo, da splošna volilna komisija (po postopku volitev članov v svet zavoda) ni več kompletna, saj ena članica več ni zaposlena na šoli. Mandat komisije traja do 31. 8. 2023. Zato nas zanima sledeče:kdo imenuje volilno komisijo na splošno (na sosednji šoli imajo prakso, da volilno komisijo imenuje ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 4. 2023

Kako se opredeli večina glasov pri glasovanju sveta zavoda za imenovanje ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

Na razpis za ravnatelja so se prijavili 4 kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta. Na seji sveta bo glasovalo 10 članov, en član je odsoten. Kako upoštevamo glasove pri glasovanju, torej, če en od kandidatov dobi večino (npr. 5 glasov), ostali pa npr. po 3, 3, je to ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 4. 2023

Kdaj je svet zavoda sklepčen za glasovanje o imenovanju ravnatelja?

Avtor: Tanja Bohl

46. člen ZOFVI pravi, da svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Torej, če na ta dan ni prisotnih vseh 11 članov SZ, ne izvedemo glasovanja in ga prestavimo na naslednjo sejo? V kakšnem primeru lahko izvedemo glasovanje, če ni prisotnih vseh članov SZ?
Samo za aktivne naročnike:
31. 3. 2023

Kdo lahko glasuje na glasovanju vzgojiteljskega/učiteljskega zbora?

Avtor: Tanja Bohl

Ali pri glasovanju oz. oblikovanju mnenja učiteljskega zbora (53. a člen) sodelujejo vsi strokovni delavci, tisti ki imajo sklenjeno PoZ in tudi tisti, ki delo opravljajo na drugi pravni podlagi (podjemna pogodba, delo preko študentske napotnice), ne glede na trajanje in obseg zaposlitve?
29. 3. 2023

Ravnatelj in opravljen izpit iz upravnega postopka

Zanima me, ali mora imeti ravnatelj vrtca ali šole opravljen izpit iz upravnega postopka? Kdo prevzame odločanje v upravnih postopkih in izdajo upravnih odločb, če ravnatelj nima izpita iz ZUP[1]-a?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 3. 2023

Pravica ravnatelja do vpogleda v šolsko dokumentacijo, ki jo po zakonu vodi strokovni delavec

Ali lahko ravnatelj neomejeno dostopa do dnevnika vzgojnega dela vzgojitelja v dijaškem domu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2023

Sprejem in dopolnitev pravil delovanja sveta zavoda in soglasje ustanovitelja

Avtor: Tanja Bohl

V skladu s 46.členom Zakona o zavodih sprejme ali dopolni pravila zavoda svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Kakšno je zaporedje, ali moramo najprej pridobiti soglasje ustanovitelja ali pravila najprej sprejme svet zavoda? Ali obstajajo kakšni zakonski roki? Kako ravnati, če soglasja ustanovitelja ne dobimo pravočasno ali ga sploh ...
Samo za aktivne naročnike: