Aktualno

15. 4. 2016

Novi vzorci dokumentacije v postopku imenovanja ravnatelja

Na spletni strani MIZŠ so objavljeni novi vzorci obrazcev dokumentacije, nastale v postopku imenovanja ravnatelja.
15. 4. 2016

Pripravlja se Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ pripravlja nov Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju, besedilo katerega je potrdila tudi Vlada RS. Zakon predstavlja pravno podlago za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje tri vrste mednarodnih programov: programe vrtcev in šol, program evropske šole in program IB, ki niso del slovenskega ...
08. 4. 2016

Od 9. aprila 2016 velja nov Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Tako določa: - kateri so javno veljavni programi, po katerih se otroci s posebnimi potrebami lahko izobražujejo na domu, - kakšni so ustrezni pogoji, kdo jih mora zagotoviti ter kako se izvaja preverjanje pogojev, - kakšen je postopek uveljanja pravice do izobraževanja na domu, - kako voditi pedagoško dokumentacijo ter izvajati preverjanje ter ocenjevanje znanja, - kako ...
08. 4. 2016

Vabilo na brezplačno usposabljanje za učitelje in romske pomočnike

Inštitut za romološke študije pripravlja brezplačno usposabljanje za čitelje in romske pomočnike Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem. Usposabljanje je del projekta Integracija romskih otrok v izobraževalni sistem - države Podonavske regije, ki ga sofinancira Sklad za projekte Podonavske regije START. V projektu sodelujejo 4 institucije iz treh držav: Slovenija, Srbija in Romunija ...
21. 3. 2016

Zavod RS za šolstvo o vključevanju otrok beguncev

Na spletni strani Zavoda za šolstvo je objavljen zbirnik informacij za vrtce in šole, ki otroke iz ranljivih skupin že uvajajo oziroma jih bodo uvajale v vrtce oziroma šole. Sestavili so seznam gradiv, ki so strokovnim delavcem lahko v pomoč, še več informacij pa lahko najdete na spletni strani MIZŠ ...
03. 3. 2016

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju

Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju, kot jih določajo: • Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56 ...
02. 3. 2016

Opomnik - do 31. 3. morate oddati poročilo o odpadkih

Poročilo o ravnanju z odpadki je zbirni dokument o ravnanju z odpadki, ki vsebuje podatke o nastalih odpadkih in podatke o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto. Poročilo o ravnanju z odpadki je treba oddati vsako leto za preteklo koledarsko leto. Poročilo je dolžna poslati vsaka pravna oseba, če ...
02. 3. 2016

Določanje števila dni letnega dopusta in višine regresa v letu 2016

Pri določanju pravic zaposlenih glede števila dni letnega dopusta in višino regresa v letu 2016 je treba upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 ter drugih ukrepih v javnem sektorju.
01. 3. 2016

Nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola se uporablja s šol. letom 2016/2017

V Uradnem listu št. 15/2016 je objavljena nova Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola, ki določa naslednje novosti: v predmetniku osnovne šole se določita posodobljena učna načrta za obvezni predmet Angleščina in obvezni predmet Nemščina, spremeni se prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja ...
01. 2. 2016

Aktualno - Kako uskladiti akt zaradi novega Aneksa h Kolektivni pogodbi v VI?

Kako uskladiti akt?   Pripravi in sprejme se nov Pravilnik o spremembi pravilnika  o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V nadaljevanju preberite, kakšna mora biti vsebina ...